VT Wedding - шаблон joomla Mp3
Mobile menu

Нормативно-правове забезпечення

Нормативно-правове забезпечення
Статут КЗВО «Вінницька академія безперервної освіти»
Стратегічний план розвитку КВНЗ «Вінницька академія неперервної освіти» на 2019-2024 роки
Положення про охорону праці у КВНЗ «Вінницька академія неперервної освіти»
Положення про проведення ректорських контрольних робіт у КВНЗ "Вінницька академія неперервної освіти"
Антикорупційна програма КВНЗ «Вінницька академія неперервної освіти»
Кодекс академічної доброчесності та педагогічної етики КВНЗ «Вінницька академія неперервної освіти», розглянуто та схвалено на засіданні вченої ради Академії 28.11.2019, протокол № 9
Положення про академічну доброчесність КВНЗ «Вінницька академія неперервної освіти"
Положення про освітні програми у КВНЗ «Вінницька академія неперервної освіти»
Положення про запобігання академічному плагіату у КВНЗ «Вінницька академія неперервної освіти»
Положення про організацію освітнього процесу в КВНЗ «Вінницька академія неперервної освіти» (для здобувачів вищої освіти)
Положення про організацію освітнього процесу з використанням дистанційних технологій навчання у КЗВО “Вінницька академія безперервної освіти”
Положення про внутрішню систему забезпечення якості освіти в КВНЗ «Вінницька академія неперервної освіти»
Положення про розробку силабусів навчальних дисциплін у КВНЗ «Вінницька академія неперервної освіти»
Положення про магістратуру в КВНЗ «Вінницька академія неперервної освіти»
Положення про порядок оцінювання знань студентів в КВНЗ «Вінницька академія неперервної освіти»
Положення про навчально-методичний комплекс дисциплін
Положення про проведення практики в КВНЗ «Вінницька академія неперервної освіти»
Положення про атестацію здобувачів вищої освіти та роботу екзаменаційної комісії в КВНЗ «Вінницька академія неперервної освіти»
Положення про розклад навчальних занять у КВНЗ «Вінницька академія неперервної освіти»
Положення про студентське наукове товариство в КВНЗ «Вінницька академія неперервної освіти»
Положення про студентське самоврядування в КВНЗ «Вінницька академія неперервної освіти»
Положення з організації підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії в КВНЗ «Вінницька академія неперервної освіти»
Положення про академічні відпустки, повторне навчання, про порядок переведення, відрахування та поновлення студентів в КВНЗ «Вінницька академія неперервної освіти»
Положення про академічну мобільність учасників освітнього процесу в КВНЗ «Вінницька академія неперервної освіти»
Положення про порядок створення та організації роботи екзаменаційної комісії для атестації осіб, які здобувають ступінь бакалавра, магістра у КВНЗ «Вінницька академія неперервної освіти»
Положення про приймальну комісію КВНЗ «Вінницька академія неперервної освіти»
Положення про апеляційну комісію КВНЗ «Вінницька академія неперервної освіти»
Положення про організацію самостійної роботи студентів КВНЗ «Вінницька академія неперервної освіти»
Положення про порядок додаткового (повторного) вивчення дисциплін в КВНЗ «Вінницька академія неперервної освіти»
Положення про конкурсний відбір щодо заміщення вакантних посад науково-педагогічних працівників КВНЗ «Вінницька академія неперервної освіти»
Положення про організацію дуальної освіти у КВНЗ «Вінницька академія неперервної освіти»
Положення про конкурсну комісію щодо заміщення вакантних посад науково-педагогічних працівників КВНЗ «Вінницька академія неперервної освіти»
Положення про порядок та умови обрання студентами вибіркових навчальних дисциплін у КВНЗ «Вінницька академія неперервної освіти»
Положення про студентські наукові проблемні групи в КВНЗ «Вінницька академія неперервної освіти»
Положення про процедури врегулювання конфліктних ситуацій у КВНЗ «Вінницька академія неперервної освіти»
Положення про неформальну та інформальну освіту КВНЗ «Вінницька академія неперервної освіти»
ПОЛОЖЕННЯ про організацію та проведення опитування здобувачів вищої освіти у КВНЗ «Вінницька академія неперервної освіти»
ПОЛОЖЕННЯ про організацію інклюзивного навчання осіб з особливими освітніми потребами у КВНЗ «Вінницька академія неперервної освіти»
Положення про порядок перезарахування кредитів, навчальних дисциплін та визначення академічної різниці у КВНЗ «Вінницька академія неперервної освіти»
Положення про стажування та підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників
Положення про оцінювання освітньої, наукової, виховної, громадської та профорієнтаційної діяльності науково-педагогічних працівників КЗВО «Вінницька академія безперервної освіти»
Положення про порядок замовлення, друку, видачі та обліку документів про вищу освіту КВНЗ «Вінницька академія неперервної освіти»
Положення про порядок надання платних послуг КВНЗ «Вінницька академія неперервної освіти»
Положення про стейкхолдерів освітніх програм КВНЗ «Вінницька академія неперервної освіти»
Положення про проведення атестації здобувачів вищої освіти з використанням технологій дистанційного навчання КВНЗ «Вінницька академія неперервної освіти»
Положення про наукові фахові видання КЗВО «Вінницька академія безперервної освіти»
Положення про кафедральний репозитарій академічних текстів студентів та аспірантів КВНЗ «Вінницька академія неперервної освіти»
Положення про вільний вибір студентами вибіркових навчальних дисциплін КЗВО «Вінницька академія безперервної освіти»
Положення про наукові школи КЗВО «Вінницька академія безперервної освіти»
Положення про раду молодих вчених КЗВО «Вінницька академія безперервної освіти»
Положення про наукове керівництво аспірантів та осіб, які прикріплені для підготовки дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора філософії КЗВО «Вінницька академія безперервної освіти»
Положення про основні обов’язки наукового керівника магістерської дипломної роботи здобувача вищої освіти КЗВО «Вінницька академія безперервної освіти»
Положення про конкурс студентських наукових робіт КЗВО «Вінницька академія безперервної освіти»
Договір про надання послуг ТОВ «Антиплагіат»
Договір з Державною науково-технічною бібліотекою України
Міжнародний договір про співробітництво між КВНЗ "Вінницька академія неперервної освіти" та Центром післядипломної освіти учителів м. Каунас (Республіка Литва)
Міжнародний договір про співробітництво між КВНЗ "Вінницька академія неперервної освіти" та Rzeszów Uniwersytet (Республіка Польща)
Положення про відділ ліцензування, акредитації та моніторингу якості освіти КЗВО «Вінницька академія безперервної освіти»
Положення про центр психологічної підтримки студентів КВНЗ «Вінницька академія неперервної освіти»
Положення про асоціацію випускників КЗВО “Вінницька академія безперервної освіти”
Положення про гаранта освітніх програм
Договір з ТОВ "Видавничий дім "ГЕЛЬВЕТИКА"