VT Wedding - шаблон joomla Mp3
Mobile menu

Нормативно-правове забезпечення

Нормативно-правове забезпечення
Статут КЗВО «Вінницька академія безперервної освіти»
Стратегія розвитку у КЗВО “Вінницька академія безперервної освіти” на 2023-2028 роки
Положення про факультет публічного управління, соціальних та природничих наук КЗВО «Вінницька академія безперервної освіти»
Положення про охорону праці у КЗВО «Вінницька академія безперервної освіти»
Положення про порядок проведення ректорських контрольних робіт у КЗВО «Вінницька академія безперервної освіти»
Антикорупційна програма КЗВО «Вінницька академія безперервної освіти»»
Кодекс академічної доброчесності КЗВО “Вінницька академія безперервної освіти”
Положення про академічну мобільність учасників освітнього процесу у КЗВО «Вінницька академія безперервної освіти»
Положення про освітню програму КЗВО “Вінницька академія безперервної освіти”
Положення про запобігання академічному плагіату у КЗВО «Вінницька академія безперервної освіти»
Положення про організацію освітнього процесу для здобувачів вищої освіти КЗВО “Вінницька академія безперервної освіти”
Положення про організацію освітнього процесу з використанням дистанційних технологій навчання у КЗВО “Вінницька академія безперервної освіти”
Положення про систему внутрішнього забезпечення якості освіти КЗВО “Вінницька академія безперервної освіти”
Положення про силабус навчальної дисципліни у КЗВО «Вінницька академія безперервної освіти»»
Положення про підготовку бакалаврів у КЗВО «Вінницька академія безперервної освіти»
Положення про підготовку магістрів у КЗВО «Вінницька академія безперервної освіти»
Положення про порядок оцінювання навчальних знань студентів КЗВО “Вінницька академія безперервної освіти”
Положення про навчально-методичний комплекс дисциплін КЗВО «Вінницька академія безперервної освіти»
Положення про проведення практики здобувачів вищої освіти у КЗВО «Вінницька академія безперервної освіти»
Положення про атестацію здобувачів вищої освіти та роботу екзаменаційної комісії КЗВО “Вінницька академія безперервної освіти”
Положення про розклад навчальних занять у КЗВО «Вінницька академія безперервної освіти»
Положення про студентське наукове товариство у КЗВО «Вінницька академія безперервної освіти»
Положення про студентське самоврядування у КЗВО «Вінницька академія безперервної освіти»
Положення про підготовку здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії в аспірантурі КЗВО “Вінницька академія безперервної освіти”
Положення про порядок надання академічної відпустки, відрахування, переривання навчання, поновлення і переведення осіб, які навчаються у КЗВО «Вінницька академія безперервної освіти»
Положення про порядок створення та організацію роботи екзаменаційних комісій у КЗВО «Вінницька академія безперервної освіти»
Положення про приймальну комісію у КЗВО “Вінницька академія безперервної освіти”
Положення про апеляційну комісію у КЗВО “Вінницька академія безперервної освіти”
Положення про організацію самостійної роботи студентів у КЗВО «Вінницька академія безперервної освіти»
Положення про порядок додаткового (повторного) вивчення дисциплін у КЗВО “Вінницька академія безперервної освіти”
Порядок проведення конкурсного відбору при заміщенні вакантних посад науково-педагогічних працівників у КЗВО “Вінницька академія безперервної освіти”
Положення про дуальну освіту у КЗВО “Вінницька академія безперервної освіти”
Положення про конкурсну комісію щодо заміщення вакантних посад науково-педагогічних працівників у КЗВО “Вінницька академія безперервної освіти”
Положення студентські наукові гуртки та проблемні групи у КЗВО “Вінницька академія безперервної освіти”
Положення про процедури врегулювання конфліктних ситуацій у КЗВО “Вінницька академія безперервної освіти”
Положення про неформальну та інформальну освіту у КЗВО “Вінницька академія безперервної освіти”
Положення про організацію та проведення опитування здобувачів вищої освіти, науково-педагогічних працівників та стейкхолдерів у КЗВО “Вінницька академія безперервної освіти”
Положення про організацію інклюзивного навчання осіб з особливими освітніми потребами у КЗВО «Вінницька академія безперервної освіти»
Положення про порядок перезарахування кредитів навчальних дисциплін та визначення академічної різниці КЗВО “Вінницька академія безперервної освіти”
Положення про стажування та підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників
Положення про оцінювання освітньої, наукової, виховної, громадської та профорієнтаційної діяльності науково-педагогічних працівників КЗВО «Вінницька академія безперервної освіти»
Положення про порядок замовлення, друку, видачі та обліку документів про вищу освіту державного зразка та академічних довідок у КЗВО «Вінницька академія безперервної освіти»
Положення про надання платних послуг у КЗВО «Вінницька академія безперервної освіти»
Положення про стейкхолдерів освітніх програм у КЗВО “Вінницька академія безперервної освіти”
Положення про Раду стейкхолдерів у КЗВО “Вінницька академія безперервної освіти”
Положення про порядок атестації здобувачів вищої освіти з використанням технологій дистанційного навчання у КЗВО «Вінницька академія безперервної освіти»
Положення про наукові фахові видання КЗВО «Вінницька академія безперервної освіти»
Положення про електронний репозиторій академічних текстів науково-педагогічних працівників, студентів та аспірантів у КЗВО «Вінницька академія безперервної освіти»
Положення про вільний вибір студентами вибіркових навчальних дисциплін КЗВО «Вінницька академія безперервної освіти»
Положення про порядок та умови обрання студентами дисциплін за вибором у КЗВО «Вінницька академія безперервної освіти»
Положення про наукові школи КЗВО «Вінницька академія безперервної освіти»
Положення про раду молодих вчених КЗВО «Вінницька академія безперервної освіти»
Положення про наукове керівництво аспірантів та осіб, які прикріплені для підготовки дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора філософії КЗВО «Вінницька академія безперервної освіти»
Положення про основні обов’язки наукового керівника магістерської кваліфікаційної роботи здобувача вищої освіти КЗВО «Вінницька академія безперервної освіти»
Положення про кваліфікаційні роботи здобувачів вищої освіти у КЗВО «Вінницька академія безперервної освіти»
Положення про конкурс студентських наукових робіт КЗВО «Вінницька академія безперервної освіти»
Положення про відділ ліцензування, акредитації та моніторингу якості освіти КЗВО «Вінницька академія безперервної освіти»
Положення про центр психологічної підтримки студентів у КЗВО «Вінницька академія безперервної освіти»
Положення про асоціацію випускників КЗВО “Вінницька академія безперервної освіти”
Положення про гаранта освітніх програм КЗВО «Вінницька академія безперервної освіти»
Положення про запобігання та протидію булінгу (цькування) у КЗВО «Вінницька академія безперервної освіти»
Положення про студентоцентроване навчання і викладання у КЗВО «Вінницька академія безперервної освіти»
Положення про індивідуальний навчальний план студента у КЗВО «Вінницька академія безперервної освіти»
Положення про доступ до публічної інформації у КЗВО «Вінницька академія безперервної освіти»
Положення про міжнародну діяльність КЗВО «Вінницька академія безперервної освіти»
Положення про стимулювання науково-педагогічних працівників за досягнення у науковій роботі та високий рівень оприлюднення результатів наукових досліджень у КЗВО “Вінницька академія безперервної освіти”
Положення про правила внутрішнього розпорядку для здобувачів вищої освіти у КЗВО «Вінницька академія безперервної освіти»
Положення про порядок впровадження дисертаційних досліджень в освітній процес КЗВО “Вінницька академія безперервної освіти”
Положення про атестацію здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії у КЗВО «Вінницька академія безперервної освіти»
НАКАЗИ по КЗВО «Вінницька академія безперервної освіти»
Наказ про встановлення вартості навчання на 2023/2024 навчальний рік від 26.06.2023 № 34
Наказ про організацію та проведення щорічного опитування здобувачів вищої освіти у 2023/2024 академічному році від 18.08.2023 № 45
Наказ про затвердження складу ради із забезпечення якості освітньої діяльності та якості освіти від 18.08.2023 № 46
Наказ про склад комісії із запобігання та протидію булінгу (цькуванню) від 18.08.2023 № 47
Наказ про організацію освітнього процесу у 2023-2024 навчальному році від 28.08.2023 № 50
Наказ про зарахуванння на навчання від 01.09.2023 № 54
Наказ про зарахуванння на навчання від 01.09.2023 № 55
Наказ про зарахуванння на навчання від 01.09.2023 № 56
Наказ про зарахуванння на навчання від 01.09.2023 № 57
Наказ про зарахуванння на навчання від 01.09.2023 № 58
Угоди про співпрацю
Договір про співпрацю між КЗВО «Вінницька академія безперервної освіти» та ТОВ «Антиплагіат»
Договір про співпрацю між КЗВО «Вінницька академія безперервної освіти» та Державною науково-технічною бібліотекою України
Договір про співпрацю між КЗВО «Вінницька академія безперервної освіти» та ТОВ "Видавничий дім "ГЕЛЬВЕТИКА"
Міжнародні договори та угоди
Міжнародний договір про співробітництво між КЗВО "Вінницька академія безперервної освіти" та Rzeszów Uniwersytet (Республіка Польща)
Міжнародний договір про співробітництво між КЗВО "Вінницька академія безперервної освіти" та Коїмбрським Інститутом інженерії (Республіка Португалія)
Міжнародний договір про співробітництво між КЗВО "Вінницька академія безперервної освіти" та Disfor - University of Genova (Республіка Італія)
Міжнародний договір про співробітництво між КЗВО "Вінницька академія безперервної освіти" та Інститутом Нейропсихотерапії (Австрія)
Міжнародний договір про співробітництво між КЗВО "Вінницька академія безперервної освіти" та Вищою Школою Управління і Адміністрації в Ополю (Республіка Польща)
Міжнародний договір про співробітництво між КЗВО "Вінницька академія безперервної освіти" та Фундацією Ari Ari (Республіка Польща)
Міжнародний договір про співробітництво між КЗВО "Вінницька академія безперервної освіти" та Асоціацією українських організацій в Естонії (Естонія)
Міжнародний договір про співробітництво між КЗВО "Вінницька академія безперервної освіти" та Вищою школою Педагогіки м.Лодзь (Республіка Польща)
Міжнародний договір про співробітництво між КЗВО "Вінницька академія безперервної освіти" та Центром післядипломної освіти учителів м. Каунас (Республіка Литва)
Міжнародний меморандум про взаємопорозуміння та співпрацю між КЗВО "Вінницька академія безперервної освіти" та Фундацією «Товариство європейського розвитку і громадянської освіти «ТЕРЕН» (Республіка Польща)