VT Wedding - шаблон joomla Mp3
Mobile menu

науково-методичний супровід

Інформаційно-методичне забезпечення

 ЕКОЛОГІЯ

Освітньо-професійна програма "Екологія" другого (магістерського) рівня вищої освіти на 2021-2022 н.р. (для обговорення) (завантажити)
Робочий навчальний план підготовки магістра за освітньо-професійною програмою  "Екологія" на 2021-2022 н.р.   (для обговорення (завантажити)

Звіт про результати акредитаційної експертизи ОП "Екологія"

 Наказ про створення «Відділу ліцензування, акредитації та моніторингу якості освіти» (завантажити)

Наказ про створення «Центру психологічної допомоги студентам» (завантажити)

Вибіркова компонента КЗВО "Вінницька академія безперервної освіти" Ступеня Вищої Освіти "Магістр"(завантажити)

Відомості про самооцінювання освітньо-професійної програми "Екологія" галузі знань 10 "Природничі науки" спеціальності 101 "Екологія"(завантажити )

Наказ про створення Ради стейкхолдерів КВНЗ «Вінницька академія неперервної освіти» (завантажити )

Наказ"Про виплату щорічної грошової винагороди за сумлінну працю працівникам академії" № 65а від 22.09.2020 р.(завантажити )

Програма фахового вступного випробування на спеціальність 101 "Екологія" СВО "Магістр" (завантажити )

Програма додаткового фахового вступного випробування на спеціальність 101 "Екологія" СВО "Магістр" (завантажити )

Програма вступного випробування на спеціальність 101 "Екологія" з іноземної мови за професійним спрямуванням (завантажити )

Навчальний план підготовки магістра за освітньо-професійною програмою «Екологія» 2019 (завантажити )

Освітньо-професійна програма «Екологія» другого (магістерського) рівня вищої освіти 2019 (завантажити )

Наказ про затвердження освітньо-професійної програми та навчального плану галузі знань 10 "Природничі науки" спеціальності 101 "Екологія" спеціалізації "Магістр з екології, викладач екології і природознавства" 2019 (завантажити )

Про створення проектної групи для ліцензування провадження освітньої діяльності у сфері вищої освіти (завантажити )

Про призначення гаранта освітньо-професійної програми на другому освітньому рівні "Магістр" за спеціальністю 101 "Екологія" (10 - "Природничі науки") (завантажити )

ПСИХОЛОГІЯ

Освітньо-професійна програма «Бакалавр» 2020 проєкт (документ)

Освітньо-професійна програма «Магістр» 2020 проєкт (документ)

Освітньо-професійна програма «Бакалавр» 2018 проєкт (документ)

Освітньо-професійна програма «Магістр» 2018 проєкт (документ)

 

АКАДЕМІЧНА ДОБРОЧЕСНІСТЬ

1. Вимоги до оформлення статей (тез) у збірнику КВНЗ «Вінницька академія неперервної освіти». (завантажити)
2. УДК. (завантажити)
3. Методичні рекомендації до написання та оформлення дипломних, магістерських випускних  робіт за спеціальністю "Психологія". (завантажити pdf) (завантажити word)
4. Академічна доброчесність (завантажити)
5. Мовне кліше (завантажити)
6. Академічна доброчесність Інформаційний бюлетень Випуск № 4. Грудень 2019 р. (завантажити)

7. Методичні рекомендації до написання та оформлення курсових робіт за спеціальністю "Психологія". (завантажити)

8. Інструктивно-методичний лист щодо проходження практики здобувачами освіти першого (бакалаврського) рівня у 2019-2020 році в умовах карантину (завантажити)

9. Академічна доброчесність ( завантажити)

 

6. Академічна доброчесність Інформаційний бюлетень Випуск № 4. Грудень 2019 р. (завантажити )

7. Методичні рекомендації до написання та оформлення курсових робіт за спеціальністю "Психологія". (завантажити )

Відомості про самооцінювання освітньо-професійної програми "Екологія" галузі знань 10 "Природничі науки" спеціальності 101 "Екологія"(завантажити)
Нормативно-правове забезпечення
Статут КЗВО «Вінницька академія безперервної освіти».
Стратегічний план розвитку КВНЗ «Вінницька академія неперервної освіти» на 2019-2024 роки.
Положення про охорону праці у КВНЗ «Вінницька академія неперервної освіти».
Положення про проведення ректорських контрольних робіт у КВНЗ "Вінницька академія неперервної освіти".
Антикорупційна програма КВНЗ «Вінницька академія неперервної освіти».
Кодекс академічної доброчесності та педагогічної етики КВНЗ «Вінницька академія неперервної освіти», розглянуто та схвалено на засіданні вченої ради Академії 28.11.2019, протокол № 9.
Положення про академічну доброчесність КВНЗ «Вінницька академія неперервної освіти".
Положення про освітні програми у КВНЗ «Вінницька академія неперервної освіти»
Положення про запобігання академічному плагіату у КВНЗ «Вінницька академія неперервної освіти».
Положення про організацію освітнього процесу в КВНЗ «Вінницька академія неперервної освіти» (для здобувачів вищої освіти).
Положення про внутрішню систему забезпечення якості освіти в КВНЗ «Вінницька академія неперервної освіти».
Положення про розробку силабусів навчальних дисциплін у КВНЗ «Вінницька академія неперервної освіти».
Положення про магістратуру в КВНЗ «Вінницька академія неперервної освіти».
Положення про порядок оцінювання знань студентів в КВНЗ «Вінницька академія неперервної освіти».
Положення про навчально-методичний комплекс дисциплін КВНЗ «Вінницька академія неперервної освіти».
Положення про проведення практики в КВНЗ «Вінницька академія неперервної освіти».
Положення про атестацію здобувачів вищої освіти та роботу екзаменаційної комісії в КВНЗ «Вінницька академія неперервної освіти».
Положення про розклад навчальних занять у КВНЗ «Вінницька академія неперервної освіти».
Положення про студентське наукове товариство в КВНЗ «Вінницька академія неперервної освіти».
Положення про студентське самоврядування в КВНЗ «Вінницька академія неперервної освіти».
Положення з організації підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії в КВНЗ «Вінницька академія неперервної освіти».
Положення про академічні відпустки, повторне навчання, про порядок переведення, відрахування та поновлення студентів в КВНЗ «Вінницька академія неперервної освіти».
Положення про академічну мобільність учасників освітнього процесу в КВНЗ «Вінницька академія неперервної освіти».
Положення про порядок створення та організації роботи екзаменаційної комісії для атестації осіб, які здобувають ступінь бакалавра, магістра у КВНЗ «Вінницька академія неперервної освіти».
Положення про приймальну комісію КВНЗ «Вінницька академія неперервної освіти».
Положення про апеляційну комісію КВНЗ «Вінницька академія неперервної освіти».
Положення про організацію самостійної роботи студентів КВНЗ «Вінницька академія неперервної освіти».
Положення про порядок додаткового (повторного) вивчення дисциплін в КВНЗ «Вінницька академія неперервної освіти».
Положення про конкурсний відбір щодо заміщення вакантних посад науково-педагогічних працівників КВНЗ «Вінницька академія неперервної освіти».
Положення про організацію дуальної освіти у КВНЗ «Вінницька академія неперервної освіти».
Положення про конкурсну комісію щодо заміщення вакантних посад науково-педагогічних працівників КВНЗ «Вінницька академія неперервної освіти».
Положення про порядок та умови обрання студентами вибіркових навчальних дисциплін у КВНЗ «Вінницька академія неперервної освіти».
Положення про студентські наукові проблемні групи в КВНЗ «Вінницька академія неперервної освіти».
Положення про процедури врегулювання конфліктних ситуацій у КВНЗ «Вінницька академія неперервної освіти».
Положення про неформальну та інформальну освіту КВНЗ «Вінницька академія неперервної освіти».
ПОЛОЖЕННЯ про організацію та проведення опитування здобувачів вищої освіти у КВНЗ «Вінницька академія неперервної освіти».
ПОЛОЖЕННЯ про організацію інклюзивного навчання осіб з особливими освітніми потребами у КВНЗ «Вінницька академія неперервної освіти».
Положення про порядок перезарахування кредитів, навчальних дисциплін та визначення академічної різниці у КВНЗ «Вінницька академія неперервної освіти».
Положення про підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників КВНЗ «Вінницька академія неперервної освіти».
Положення про порядок замовлення, друку, видачі та обліку документів про вищу освіту КВНЗ «Вінницька академія неперервної освіти».
Положення про порядок надання платних послуг КВНЗ «Вінницька академія неперервної освіти».
Положення про стейкхолдерів освітніх програм КВНЗ «Вінницька академія неперервної освіти».
Положення про проведення атестації здобувачів вищої освіти з використанням технологій дистанційного навчання КВНЗ «Вінницька академія неперервної освіти».
Договір про надання послуг ТОВ «Антиплагіат».
Договір з Державною науково-технічною бібліотекою України.
Міжнародний договір про співробітництво між КВНЗ "Вінницька академія неперервної освіти" та Установою освіти "Мозирський державний педагогічний університет імені І.П. Шамякіна" (Республіка Білорусь)
Міжнародний договір про співробітництво між КВНЗ "Вінницька академія неперервної освіти" та Центром післядипломної освіти учителів м. Каунас (Республіка Литва)
Міжнародний договір про співробітництво між КВНЗ "Вінницька академія неперервної освіти" та Rzeszów Uniwersytet (Республіка Польща)
Положення про відділ ліцензування, акредитації та моніторингу якості освіти КЗВО «Вінницька академія безперервної освіти»
Положення про центр психологічної підтримки студентів КВНЗ «Вінницька академія неперервної освіти»

Нормативно-правове забезпечення

 

Статут комунального вищого навчального закладу "Вінницька академія неперервної освіти" 

https://drive.google.com/open?id=11xFfjaaWw0kWIDByKXnLz9n_hWkNJQBz

Стратегічний план розвитку КВНЗ "Вінницька академія неперервної освіти" на 2019-2020 роки

https://drive.google.com/open?id=1zwXkbtSyXijkB8uDga2oczphgOZtXv0n

Положення про організацію освітнього процесу в КВНЗ "Вінницька академія неперервної освіти"

https://drive.google.com/open?id=1OfS6F3JkWIq6hNS5J3G5af7QavOcxZyF

Положення про академічну мобільність учасників освітнього процесу

https://drive.google.com/open?id=1VFHizgxbJu-_c0pGwsX-zVSjadqYqb6K

Положення про порядок додаткового (повторного) вивчення дисциплін

https://drive.google.com/open?id=1-MwvEeWr_fdLe0CQRcOIvUi_tALCEqNs

Положення про внутрішню систему забезпечення якості освіти у КВНЗ "Вінницька академія неперервної освіти" 

https://drive.google.com/open?id=1dPqokelj5KStwCbQRLvTJb48pM0xZkyy

Положення про академічні відпустки, повторне навчання, про порядок переведення, відрахування та поновлення студентів 

https://drive.google.com/open?id=1V0X39u7e9GhiH-s4Tjf1Yiyu8luEig-K

Положення про студентські наукові проблемні групи в КВНЗ "Вінницька академія неперервної освіти" 

https://drive.google.com/open?id=1WU9UyCiJhYV80TwC40_yWdTtrphk69I2

Положення про порядок та умови обрання студентами вибіркових навчальних дисциплін

https://drive.google.com/open?id=1SJ8I0a1MckbX_Qyj9rGuE0r7anp9GWvw

Кодекс академічної доброчесності та корпоративної етики КВНЗ "Вінницька академія неперервної освіти"

https://drive.google.com/open?id=19SCxA8NLJx_rklLnAfrw5E6rUJX2sCjW

Положення про неформальну та інформальну освіту КВНЗ "Вінницька академія неперервної освіти"

https://drive.google.com/open?id=13_CEVDc0ZGdtcSl9tLRdycOzyc-mprwJ

Положення про конкурсну комісію щодо заміщення вакантних посад науково-педагогічних працівників КВНЗ "Вінницька академія неперервної освіти"

https://drive.google.com/open?id=1yptVhTSGsTqyF43qJdsmiYzvx89e32sq

Положення про розробку силабусів навчальних дисциплін

https://mail.google.com/mail/u/0/?pli=1#trash/FMfcgxwKhqmkwMwkGfwcKQXdxVMCtXWV?projector=1&messagePartId=0.1

Договір про надання послуг з перевірки студентських робіт на плагіат

https://drive.google.com/open?id=16sz-uMZh_aVzs-aIY1PxHknNIvkyx4gy

Договір з Державною науково-технічною бібліотекою України про надання доступу до електронних наукових баз даних

https://drive.google.com/open?id=1fdMLQtyZTlamoAiVxGZhKRmWuxd9BxQx

Положення про студентське самоврядування у КВНЗ "Вінницька академія неперервної освіти"
https://drive.google.com/open?id=1h2hh5v5UxYflKETACmH83deIEHdVFHOb

Положення про студентське наукове товариство КВНЗ "Вінницька академія неперервної освіти"

https://drive.google.com/open?id=1iGQ-i1TKz36WxN0ttdrsIo3iPnuT2xIC

Положення про порядок створення та організацію роботи екзаменаційної комісії для атестації осіб, які здобувають ступінь бакалавра, магістра у КВНЗ "Вінницьк академія неперервної освіти"

https://drive.google.com/open?id=1zKf8me72a9iAFMRcvqsKMe5F7Z8b2Z-T

Положення про розклад навчальних занять КВНЗ "Вінницька академія неперервної освіти"

https://drive.google.com/open?id=12eKZXmRFwh-LhK0bzbm77jmrsxb-aG1k

Положення про проведення практики студентів КВНЗ "Вінницька академія неперервної освіти"

https://drive.google.com/open?id=1O8reKiUlzXuO4fNyaz4Fag1th5PLhhKs

Положення про процедури врегулювання конфліктних ситуацій у КВНЗ "Вінницька акдемія неперервної освіти"

 

Більше статей...

  1. Правила прийому 2021