VT Wedding - шаблон joomla Mp3
Mobile menu

 

Склад кафедри Історія кафедри Вебсайт кафедри Контакти кафедри

Рішенням Вченої ради Вінницького обласного інституту післядипломної освіти педагогічних працівників 1 квітня 2014 року створена кафедра екології та природничо-математичних дисциплін, яку очолив Мудрак Олександр Васильович.

Наказом №93 від 15.06.2015 року “Про найменування кафедр КВНЗ “Вінницька академія неперервної освіти”” назву кафедри бул змінено на кафедру екології, природничих та математичних наук.

Наукові проблеми, над якими працює кафедра: 

1) “Науково-методичні засади розвитку особистості в контексті освіти для сталого розвитку”

2) “Науково-методичні та практичні основи збереження біотичного і ландшафтного різноманіття в контексті стратегії сталого розвитку”

3) “Науково-методичні й практичні засади розвитку об’єднаних територіальних громад в контексті стратегії сталого розвитку Подільського регіону”.

Основними напрямками діяльності кафедри є:

1) підвищення екологічної компетентності вчителів природничо-математичних дисциплін закладів освіти:

озброєння вчителів сучасними ефективними інноваційними екологобезпечними технологіями;

еколого-просвітницька робота вчителів природничих дисциплін з учнями, педагогами, батьками, неурядовими громадськими організаціями екологічного і природоохоронного спрямування.

Зазначені функції члени кафедри реалізовують, як у період підвищення ними кваліфікації на курсах підвищення кваліфікації педагогів, так і в міжкурсовий період шляхом проведення семінарів, вебінарів, конференцій, круглих столів, тренінгів, майстер-класів та інших форм інтерактивної роботи;

2) удосконалення системи екологічного менеджменту керівників освітніх закладів, педагогів і вчителів Вінницької області під час підвищення ними кваліфікації та у міжкурсовий період, шляхом їх залучення до різноманітних форм проектної, науково-дослідної і грантової діяльності у навчальний і позанавчальний час;

3) підготовка фахівців освітньої програми “Природничі науки” спеціальності 101 “Екологія” освітнього ступенями “Бакалавр” і “Магістр” з числа осіб на основі середньої освіти, початкового рівня вищої освіти (молодший бакалавр), вищої освіти (спеціаліст, магістр), що здійснюється впродовж чотирьох і двох років навчання для освітнього ступеня “бакалавр” і 1,5 років навчання для освітнього ступеня “магістр” за денною і заочною формами.

         Більш детальну інформацію про кафедру, її викладачів, вступ, навчання, наукову, методичну, освітню, організаційну й громадську роботу, контакти тощо можна отримати за телефоном кафедри екології, природничих та математичних наук - (0432) 55-65-72, на офіційному веб-сайті Академії та на блозі кафедри - http://teachereco.blogspot.com/.

 

mudrakМУДРАК ОЛЕКСАНДР ВАСИЛЬОВИЧ

Посада, науковий ступінь, вчене звання: завідувач кафедри екології, природничих та математичних наук,

доктор сільськогосподарських наук за спеціальністю 03.00.16 – екологія (ДД № 001990 від 25.04.2013),  професор (12ПР №010167 від 26.02.2015), член-кор. МАНЕБ (Міжнародної академії наук екології і безпеки життєдіяльності, диплом ЭN № 02764 від 18.04.2006), академік Академії Наук Вищої Школи України (по відділенню біології, диплом № 351 від 14.12.2019).

Науковець (1995).

Педагогічне звання: вчитель-методист (2017).

Особливі досягнення / особисті заслуги:

Стаж роботи в освіті – 30 років.

Науково-педагогічний стаж – 25 років.

Нагороди: Подяка Міністра охорони навколишнього природного середовища (2007), Почесні грамоти комітету екологічної політики і природокористування Верховної Ради України (2015), Всеукраїнської екологічної ліги (2010-2019), Вінницької обласної державної адміністрації і Вінницької обласної ради (2014-2018), КВНЗ “Вінницька академія неперервної освіти” (2014-218) та ін.

Керівна діяльність: з 2014 р. зав. кафедри екології, природничих та математичних наук КВНЗ “Вінницька академія неперервної освіти”.

Наукова школа: створив наукову школу з “Науково-методичних і практичних основ збереження біотичного й ландшафтного різноманіття в контексті стратегії сталого розвитку” і підготував 1 кандидата біологічних наук. Наразі в науковій школі працює ще 3 докторанта і 7 аспірантів за спеціальністю 03.00.16 – екологія.

Наукова робота: Науковий керівник або відповідальний виконавець наукових тем (проектів):

1. Науково-дослідна тема ДРН №0117U004904 № 20/17-19 “Теоретичні та методичні основи формування системи післядипломної освіти на засадах сталого розвитку” (наказ МОН №1296 від 31.10.2016 р. термін виконання – 2017-2019 рр.)

2. Науково-дослідна робота на тему: “Функціональне зонування орнітологічного заказника місцевого значення “Барський” в межах однойменної територіальної громади” (договір № 57 від 1.03.2017, № ДР 0118U003780).

3. Науково-дослідна робота на тему: “Виготовлення наукового обґрунтування на створення об’єктів і територій природно-заповідного фонду м. Бар в контексті оптимізації генерального плану територіальної громади” (договір № 57 від 2.03.2016).

4. Проект ПР ООН/ГЕФ "Інтеграція положень Конвенцій Ріо у національну політику України" (2017). "SWOT-аналіз і аналіз прогалин (GAP-аналіз) галузевого законодавства та підготовка рекомендацій щодо його вдосконалення відповідно до положень "Конвенцій Ріо", 2015 р.

5. Проект ПР ООН/ГЕФ (2015). "Інтеграція положень Конвенцій Ріо у національну політику України". "SWOT-аналіз і аналіз прогалин (GAP-аналіз) політик, програм, планів та законодавчих актів у галузі "освіта і наука" і підготовка рекомендацій щодо їх вдосконалення відповідно до положень "Конвенцій Ріо", 2015 р.).

6. Інституту агроекології і природокористування НААНУ “Методологічні основи збалансованого розвитку ландшафтів водно-болотних угідь і торфових екосистем” (2011-2015 р., № ДР 0111U003228).

7. Ведення державного кадастру рослинного світу” (2012 р., № РК 0108U009963:

а) зібрані, проаналізовані та внесені до БД ДКТСУ нові дані по видах, занесених до Червоної книги України; створені ГІС-мапи місць знахідок видів;

б) підготовлені (відібрані з бази даних, перевірені, відредаговані та записані у відповідному форматі) до передачі до обласних державних управлінь охорони навколишнього природного середовища регіональні дані по видах рослин та грибів, занесених до Червоної книги України, для використання у природоохоронній діяльності та подальшого поновлення інформації.

8. Державної екологічної академії післядипломної освіти та управління Міністерства екології та природних ресурсів:

а) “Наукове опрацюванняописів, схем, розроблення концепцій Дністровського, Південно-Українського, Сіверсько-Донецького, Бузького, Галицько-Слобожанського природних коридорів” (2011 р., № ДР 0111U005209);

б) “Наукове опрацювання, підготовка та видання національної доповіді про стан формування національної екологічної мережі за 2006-2010 рр.” (2011 р., № РК 0111U005208).

Атестація наукових кадрів: Член спеціалізованої вченої ради Д 26.371.01 при Інституті агроекології і природокористування НААН із захисту дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук за спеціальністю 03.00.16 – екологія (біологічні і сільськогосподарські науки), склад якої затверджено наказом МОН № 975 від 20.06.2019 р.

Член спеціалізованої вченої ради К 47.104.05 при Національному університеті водного господарства та природокористування МОН України із захисту дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів кандидата наук за спеціальністю 03.00.16 – екологія (сільськогосподарські науки), склад якої затверджено наказом МОН № 1301 від 15.10.2019 р.

Авторські технології: Участь у VI Міжнародній виставці “Сучасні заклади освіти”, “Інноватика в сучасній освіті” (вересень 2015). Отримав Диплом лауреата конкурсу І ступеня в номінації “Науково-методичний та організаційний супровід упровадження інноваційних підходів в систему екологічної освіти”.

Публікації: у контексті збереження біотичного і ландшафтного різноманіття, формування і реалізації екологічної і смарагдової мережі, науково-методичних засад розвитку особистості в контексті освіти для сталого розвитку, екологічної безпеки опублікував близько 370 публікацій у вітчизняних та зарубіжних виданнях (12 монографій, 25 підручників і посібників, в т.ч. з грифом МОНУ, більше 250 статей, в т.ч. публікації у періодичних виданнях, які внесені в наукометричну базу Scopus або Web of Science Core Collection).

Найбільш відомі: “Екологічна безпека Вінниччини” (2008); "Екологія" (2011); “Збалансований розвиток екомережі Поділля: стан, проблеми, перспективи” (2012); “Стратегія збалансованого розвитку Вінницької області: екологічна складова” (2013); “Особливості збереження біорізноманіття Поділля: теорія і практика” (2013); “Вступ до фаху” (2015); “Еталони природи Вінниччини” (2015); “Програмно-цільовий освітній проект “Екошкола – школа майбутнього”” (2015); “Екологічна політика як пріоритетна складова стратегії збалансованого розвитку Вінницької області” (2017), “Раритети тваринного світу Поділля: стан, загрози, збереження” (2018), “Екологізм освітнього процесу як запорука успішного світоглядного виховання молодих поколінь” (2019), “Environmental literacy of the leaders of the new formation in an open society” (2019), “Формування екологічної культури у системі післядипломної освіти” (2019), “Агролісівництво: еколого-збалансований розвиток” (2019) та ін.

Громадсько-наукова робота: Робота у складі Акредитаційної комісії з вищої освіти МОН України (наказ МОНУ № 725-л від 29.05.2019. Для проведення чергової акредитаційної експертизи підготовки бакалаврів з напряму підготовки 6.040106 “Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористу-вання” у Черкаському національному університеті імені Богдана Хмельницького).

Помічник-консультант народного депутата України (комітет Верховної Ради України з питань екологічної полдітики та природокористування) Овчинникової Ю.Ю. (посвідчення № 81/21).

Голова Вінницького обласного осередку Всеукраїнської екологічної ліги (2012).

Експерт ЄС з питань розміщення відходів (2007).

Член Міжнародної академії культури безпеки, екології та здоров’я (реєстр. № 108 від 2.06.2009).

Експерт ПР ООН з освіти для сталого розвитку (2015). Проект ПРООН/ГЕФ “Інтеграція положень Конвенцій Ріо у національну політику України”. “SWOT-аналіз та аналіз прогалин (GAP-аналіз) політик, програм, планів та законодавчих актів у галузі “освіта і наука” і підготовка рекомендацій щодо їх вдосконалення відповідно до положень “Конвенцій Ріо”, 2015 р.).

Експерт ПР ООН з аналізу галузевого законодавства (2017). Проект ПР ООН “Інтеграція положень Конвенцій Ріо у національну політику України”. “SWOT та Gap аналіз галузевого законодавства у восьми секторах економіки України для визначення прогалин у законодавчому забезпеченні виконання Конвенцій Ріо (Конвенція ООН з боротьби з деградацією земель та опустелюванням; Конвенції ООН зі збереження біорізноманіття; Рамкової Конвенції ООН зі зміни клімату) і підготовка рекомендацій щодо їх вдосконалення відповідно до положень “Конвенцій Ріо”, 2015 р.).

Заступник голови Громадської ради при Вінницькій ОДА та голови Громадської ради при Вінницькій обласній раді з питань екологічної політики, охорони навколишнього природного середовища, екологічної безпеки та раціонального використання надр.

Член Громадської ради при Департаменті агропромислового розвитку, екології та природних ресурсів Вінницької ОДА.

Член Громадської ради при Державній екологічній інспекції у Вінницькій області.

Член науково-технічної ради національного природного парку Кармелюкове Поділля.

Голова комісії з питань науки та освіти Басейнової ради Південного Бугу.

Голова журі ІІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з екології у Вінницькій області (2010-2019).

Член журі ІV етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з екології (відповідні накази МОНУ, 2015-2019).

Член журі II етапу Всеукраїнської студентської олімпіади з спеціальності “Екологія” (2018 р., 2019 р., м. Одеса, Одеський державний екологічний університет, відповідні накази МОНУ)

Членство в редколегіях вітчизняних наукових і науково-методичних видань.

Член редакційної колегії науково-теоретичного “Агроекологічного журналу” як фахового видання за спеціальністю 03.00.16 – екологія (біологічні і сільськогосподарські науки, Київ, №2, 2018. Журнал включено до міжнародних інформаційних та наукометричних баз: Research Bib Journal Database (Японія), РИНЦ (Російська Федерація), Index Copernicus (Республіка Польща), Googlе Scholar (США), Ulrich’s Periodicals Directory (США)).

Член редакційної колегії науково-практичного журналу “Збалансоване природокористування” (сільськогосподарські і економічні науки, Київ, 2019). Журнал включено до міжнародних інформаційних та наукометричних баз: Research Bible, RePEc (Японія), РИНЦ (Російська Федерація), Advanced Science Index, Polska Bibliographia Naukowa (Республіка Польща).

Член редакційної колегії наукового журналу “Людина і довкілля. Проблеми неоекології. Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна. Серія Сільськогосподарські науки” (2019).

Членство в редколегіях зарубіжних часописів у Білорусі і Польщі. Був членом редакційної колегії Міжнародного часопису “International Journal of New Economics and Social Sciences” (IJONESS) Міжнародного наукового інституту інновацій (Варшава, Польща, 2015).

Коло наукових інтересів:

·Екологія

·Созологія

·Охорона довкілля

·Екологічна освіта

·Сталий розвиток

·Збалансоване природокористування


tarasenkoТАРАСЕНКО ГАЛИНА СЕРГІЇВНА

Посада, науковий ступінь, вчене звання: професор кафедри екології, природничих та математичних наук, доктор педагогічних наук за спеціальністю 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти (1996), професор (2001), академік Академії наук вищої освіти України (2016).

Особливі досягнення / особисті заслуги:

 • ·         Стаж роботи в освіті – 40 років.

  ·         Відмінник освіти України (2002).

  ·         Заслужений працівник освіти України (2015).

  ·         Нагороди: медаль «Академік М.Д. Ярмаченко» (2016), орден «Науковець року 2019» (Міжнародна програма «Наукова еліта України»),   Почесні грамоти МОН України, НАПН України,  Української федерації вчених та ін. 

  ·         Керівна діяльність: протягом 1996-2017 рр. керувала кафедрою дошкільної та початкової освіти ВДПУ ім.М.Коцюбинського.

  ·         Наукова школа: створила наукову школу з гуманітаризації початкової освіти і підготувала 15 кандидатів педагогічних наук.

  ·         Атестація наукових кадрів: працювала у спеціалізованих вчених радах КНУ ім. Т.Г. Шевченко (м.Київ, 2004-2006), Центрального інституту післядипломної освіти (м.Київ, 2004-2005).У ВДПУ ім.М.Коцюбинського створила і очолювала (2010-2012) спеціалізовану вчену раду зі спеціальності 13.00.07 – теорія і методика виховання. Протягом 2004-2018 рр. працювала як заступник голови докторської спеціалізованої вченої ради зі спеціальностей 13.00.01, 13.00.04, 13.00.07 (ВДПУ ім. М.Коцюбинського).

  ·         Авторські технології: сворила новітні  технології естетико-екологічної освітньої роботи з дітьми та молоддю. Переможець Всеукраїнського конкурсу освітніх технологій у початковій школі (2012).

  ·         Публікації: у контексті проблем естетико-екологічного виховання дітей та молоді опублікувала близько 350 публікацій у вітчизняних та зарубіжних виданнях (8 монографій, близько 20 посібників, більше 250 статей). Найбільш відомі: “Дивосвіт: уроки естетико-екологічної культури“ (1995); “Екологічна естетика в системі професійної підготовки вчителя “ (1997); “Паросток: методика гуманістичного виховання школярів засобами природи“ (2003); “Росинка” (2006); “Взаємозв’язок естетичної та екологічної підготовки вчителя в системі професійної освіти” (2006); “Навчаємо пізнавати природу: позакласна виховна робота з молодшими школярами” (2008); “Відкрийте дітям дивосвіт природи: порадник для батьків з виховання душі і серця дитини” (2008); “Дитина – педагог: сучасний погляд” (2010), “Екологічне виховання: теорія і практика” (2011) та ін. Співавтор програми виховання і навчання дітей від двох до семи років “Дитина” – розділ “Віконечко в природу” ( 2012, 2016) та ін.

  ·         Громадсько-наукова робота: протягом 2006 – 2013 рр. працювала в експертній комісії з освіти (ДАК України); в комісії з питань інноваційної діяльності і дослідно-експериментальної роботи загальноосвітніх учбових закладів (МОН України), член Всеукраїнської екологічної ліг (2019).

  ·     Членство в редколегіях вітчизняних наукових і науково-методичних видань в галузі педагогічних наук (Український педагогічний журнал; Дошкільне виховання; Учитель початкової школи; Початкова школа і сучасність).

  ·         Членство в  редколегіях зарубіжних часописів у Білорусі, Польщі та Румунії.

Коло наукових інтересів в системі ППО:

·         Охорона довкілля

·         Екологічна безпека

·         Екологічна етика та естетика

·         Естетико-екологічне виховання дітей та молоді в контексті Нової української школи


serebrukovСЕРЕБРЯКОВ ВАЛЕНТИН ВАЛЕНТИНОВИЧ

Посада, науковий ступінь, вчене звання: професор кафедри екології, природничих та математичних наук, доктор біологічних наук за спеціальністю 03.00.16 – екологія (2002), профессор кафедри зоології (2004)

Особливі досягнення / особисті заслуги:

Освіта: біологічний факультет Київського державного університету ім. Т.Г. Шевченка, 1974 р. з відзнакою. За розподілом був направлений на посаду асистента кафедри зоології хребетних тварин цього ж університету. За 42 роки педагогічної роботи пройшов шлях від асистента до професора, завідувача кафедри зоології. В 1982-1987 рр. працював заступником декана біологічного факультету.

Захистив кандидатську дисертацію на тему: “Фенологічні закономірності весняної міграції птахів на території Української РСР” за спеціальністю зоологія (1980) i докторську – “Екологічні закономірності міграції птахів фауни України в часі та просторі” за спеціальністю 03.00.16 – екологія (2002)

Автор і співавтор понад 330 наукових і навчально-методичних публікацій, у т.ч. 13 монографій, 5 з них іноземною мовою, 22 посібників і 17 навчальних підручників (в т.ч. з грифом МОНУ), решта навчально-методичні рекомендації, статті у міжнародних, наукометричних і фахових виданнях

Основні праці:

BiologiaTankonyv az altalanos oktatasi rendszeru magear tannyelvu kozepiskolak 7. osztalya szamara. – Szernyivci: “Bukrek”, 2015. – 256 p.           Екологічні особливості популяцій перепела (Coturnix coturnix L.) в Україні (щільність, чисельність, міграції, охорона). – Вінниця: ФОП Корзун Д.Ю., 2015. – 196 с.

Біологія: Підручн. для 7 кл. загальноосвіт. навч. закладів. – К.: Генеза, 2015. – 256 с. Біологія: підруч. для загальноосвіт. навч. закл. 6-й [кл.]. – К.: Генеза, 2014. – 224с.

Зоологічні дослідження у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка. Том 1 (2006-2011 рр.). – К.: ТОФІ КІМЕ, 2014. – 440 с.    

Збудники природно-осередкових інфекцій в екосистемах півдня України. – К.: Тофі Кіме, 2012. – 226 с.

Атлас птахів України (поширення та характер перебування). – К.: Фітосоціоцентр, 2012. – 240 с.

Біологія: 8: підруч. для загальноосвіт. навч. закл. – К.: Генеза, 2011. – 288 с.       

Atlas of duck populations in Eastern Europe. – Vilvius: Akstis, 2010. – 199 p.                                 

Основи екології: Навч. посібник. 2-е вид. – К., Каравела, 2011. – 304 с.                       

Орнітофауна Верхнього і Середнього Побужжя. – Київ: Фітосоціоцентр, 2010. – 280 с.

Biologie. 8. – Menual pentru scolile de cultura generala cu predarea in limbra romana din Ucrania. – Cernauti: „Bukrek”, 2008. – 288 p. (In Moldavian)

Biologia. 8. – Podrecznik dla szkol ogolnooksztalcacych. – Czerniowce: „Bukrek”, 2008. – 288 p. (In Polish)

Основи екології: Навч. поcібн. 2-е вид. – К.: Каравела, 2008. – 304 с.

Біологія: Підручн. для 8 кл. загальноосвт. навч. закладів  з польською мовою навчання. – Переклад з укр. – Чернівці: Видавничий дім “Букрек”, 2008. –  288 с.

Біологія: Підручн. для 8 кл. загальноосвт. навч. закладів з румунською мовою навчання. – Переклад з укр. – Чернівці: Видавничий дім “Букрек”, 2008. –  288 с.

Біологія: Підручн. для 8 кл. загальноосвт. навч. закладів з угорською мовою навчання. – Переклад з укр. – Чернівці: Видавничий дім “Букрек”, 2008. –  288 с.

Биология: Учебн. для 8 кл. общеобразоват. учебн. заведений; пер. с укр. – К.: Генеза, 2008. – 304 с.

Біологія: Підручн. для 8 кл. загальноосвт. навч. закладів. – К.: Генеза, 2008. – 288 с.

Екологія. Охорона природи: Словник-довідник. – К.: Т-во «Знання», КОО, 2007. – 624 с.

Основи екології: Навч. посібн. – К.: Каравела, 2006. – 368 с.

Екологія: Тлумачний словник. – К.: Либідь, 2004. – 376 с.

Екологія. Термінологічний словник (Навчальний посібник для учнів спеціалізованих загальноосвітніх шкіл-інтернатів для сліпих дітей) шрифтом Брайля – у 6 книгах. – К., 2003. – 864 с.

Екологія. Термінологічний словник. Навчальний посібник для учнів еціалізованих загальноосвітніх шкіл-інтернатів для сліпих дітей. – К.: Благодійний фонд "Візаві“, 2003. – 278 с.

Біологія: Підруч. для 7 кл. загальноосвт. навч. зал. та шк.. для дітей із зниженим зором. – К.: Благовіст, 2002. – 416 с.

Науково-дослідна робота: науковий інтерес лежить в галузі екології тварин, фауни і міграцій, вивчення популяції різних видів птахів та їх чисельності; продовжувач школи орнітологів України

Член двох спеціалізованих рад по захисту кандидатських і докторських дисертацій за спеціальністю 03.00.16 – екологія та 03.00.08 - зоологія

Міжнародна діяльність: Організатор міжнародних конференцій в Україні, член оргкомітетів наукових зібрань за кордоном

Неодноразово виконував наукові дослідження, фінансовані із закордону. Багаторазово отримував гранти для ділових поїздок, участі в роботі наукових форумів.

За фахом відвідав 67 країн світу

Працював членом 5 державних делегацій України у вищих керівних органах міжнародних конвенцій і договорів

З 1991р. по цей час – національний делегат від України у міжнародній організації Wetlands International

У 1999-2005 рр. працював обраним членом Технічної ради міжнародного договору AEWA (Німеччина)

З 1991 р. по цей час є обраним делегатом від України в Європейському комітеті обліків птахів (Бельгія)

З 1994 р. – обраний делегатом від України у Міжнародному орнітологічному комітеті (США)

В 2018 р. обраний членом Комітету Європейської спілки орнітологів

Наукова школа: підготував 2 докторів та 15 кандидатів наук за спеціальністю зоологія та екологія

За успіхи в науково-дослідній роботі визнаний викладачем року (2002) та нагороджений грамотами Братиславського університету (Чехословаччина, 1989), Улан-Баторського університету (Монголія, 1990), Почесною грамотою Київського національного університету імені Тараса Шевченка (2002), Грамотою Міністерства палива та енергетики України (2006), знаком МОНУ “Відмінник освіти України” (2005) та “Василь Сухомлинський” (2016), двічі удостоєний звання “Соросівський доцент” (1995, 1997)

Отримав звання в номінації “Герой-випускник Центральноєвропейського університету” (Угорщина, 2011)

Коло наукових інтересів:

·        Екологія тварин

·        Популяційна екологія

·        Факторіальна екологія

·        Зоологія

·        Орнітологія

·        Функціональна зоологія

·        Збереження і відтворення біорізноманіття в контексті нової програми "Біологія і екологія" для учнів 10-11 класів

Володіння мовами: українська та російська – вільно; англійська – рівень В2.


  nagornukНАГОРНЮК ОКСАНА МИКОЛАЇВНА

  Посада, науковий ступінь, вчене звання: доцент кафедри екології, природничих та математичних наук; кандидат сільськогосподарських наук за спеціальністю 03.00.16 – екологія (ДК № 026490 від 10.11.2004), доцент кафедри методики навчання (12 ДЦ № 018575 від 24.12.2007)

  Особливі досягнення / особисті заслуги:

  Стаж роботи в освіті –31 рік.

  Науково-педагогічний стаж – 26 років.

  Нагороди:

  У 2015 р нагороджена дипломом ІІІ ступеня за досягнення в освіті Ректором Гірничо-металургійна академія ім. Ст. Сташика (AGH) Університету науки і технологій м. Краків, Польща, професором Тадеушем Сломкою за багаторічну міжнародну співпрацю та видання понад 50 спільних наукових праць у галузі формування екологічної культури і свідомості студентської молоді Польщі та України.

  У 2018 р. – нагороджена почесною відзнакою «Заслужений захисник природи», Почесними грамотами за досягнення у науці.

  Освіта: педагогічний факультет Рівненського державного педагогічного інституту, 1988-1993 р. Спеціальність «Теорія і методика початкового навчання з додатковою спеціальністю музика» (Диплом КК № 009455 від 24.06.1993 р.)

  1993-1998 рр. методист і, за сумісництвом, викладач кафедри природничих дисциплін та екології Рівненського державного педагогічного інституту.

  1998-2001 рр. – аспірант кафедри ґрунтознавства Державного агроекологічного університету м. Житомира

  2001-2002 рр. асистент кафедри економіки природних ресурсів і екосоціології Державного агроекологічного університету м. Житомира

  2004 р. захистила кандидатську дисертацію на тему: “Соціально-екологічні фактори та їх роль у формуванні збалансованого розвитку агросфери (на прикладі Житомирської області)”, спеціальність 03.00.16 – екологія

  2002-2017 рр. доцент Національного університету біоресурсів і природокористування України

  З 2018 р. старший науковий співробітник відділу підготовки наукових кадрів і методично-інформаційного забезпечення Інституту агроекології і природокористування НААН України

  Публікації:

  Автор і співавтор 200 наукових і навчально-методичних публікацій, у т.ч. 6 монографій, 22 навчальних посібників (у т.ч. 1 з грифом МОНУ) і 16 навчально-методичних рекомендацій, понад 50 статей у міжнародних та наукометричних виданнях

  Науково-дослідна робота:

  Здійснює науково-дослідну роботу у галузі соціальної екології, екологічної культури і етики, екологічної освіти і виховання, освіти для сталого розвитку, екологічної психології, соціально-екологічної безпеки, валеології з основами екології людини, безпеки життєдіяльності, методики навчання природничих та екологічних дисциплін.

  Міжнародна діяльність:

  підписані угоди про співпрацю з Гірничо-металургійна академія ім. Ст. Сташика (AGH) Університету науки і технологій м. Краків, Жешувським університетом, Ченстоховським технологічним Університетом (Польща), Університетом Палацького в Оломоуці (Чеська республіка), Грузинським державним аграрним університетом.

  З 2008 р. член редколегії Міжнародного наукового збірника “Edukacja – Technika – Informatyka” Жешувського університет www.eti.rzeszow.pl, http://www.eti.rzeszow.pl/recenzenci.html

  Журнал зареєстрований в національних і міжнародних базах даних журналів http://eti.ur.edu.pl/2-indeksowanie-czasopisma.html :

  Index Copernicus International IC Journal Master List, (ICV 9,55 pkt.)

  C.E.E.O.L. http://www.ceeol.com/aspx/publicationdetails.aspx?publicationId=17a8b593-beb5-4b80-a11f-ad15a39000c2 CEJSH http://cejsh.icm.edu.pl/cejsh/element/bwmeta1.element.cejsh-2a0335f5-f8a7-44c8-8965-03f2c2907699 ACADEMICA; ARIANTA; POLSKA BIBLIOGRAFIA BIBLIOLOGICZNA http://www.eti.rzeszow.pl/indeks.html та член оргкомітету щорічної науково-практичної конференції “EdukacjaTechnikaInformatyka” Режим доступу: http://eti.ur.edu.pl/pl/7-strona-glowna.html , http://www.konferencjaeti.ur.edu.pl/komitet_naukowy.html

  З 2011 р. заступник головного редактора і член редколегії щоквартального Міжнародного наукового збірника “Annals of Agrarian Science” (“Відомості аграрної науки”) Грузинського аграрного університету (Тбілісі, Грузія) Режим доступу: https://www.journals.elsevier.com/annals-of-agrarian-science/editorial-board

  Журнал входить у наукометричну базу ELSEVIER, AGRIS http://agris.fao.org/es/content/annals-agrarian-science , грузинський GEORGIAN ABSTRACTS JOURNAL http://tech.caucasus.net/QRJ/QRJ-11/QRJ-11En/QRJ_11Eng.pdf Постійний учасник міжнародних семінарів і конференцій.

  З 2019 р. член редколегії фахового видання «Агроекологічний журнал» Інституту агроекології і природокористування НААН.

  З 2019 член редколегії Агроекологічного журналу Інституту агроекології і природокористування НААН України.

   Дійсний член Громадської Міжнародної академії культури, безпеки, екології та здоров’я – МАКБЕЗ з 31.05.2008 р.


   PolishchukПОЛІЩУК ВІКТОР МИКОЛАЙОВИЧ

   Посада, науковий ступінь, вчене звання: доцент кафедри екології, природничих та математичних наук, кандидат географічних наук за спеціальністю – географія та екологія (ДК № 024786  від 25.06.2009),доцент (АД № 002926 від 15.10.2019).

   Стаж роботи: 21 рік. Науково-педагогічний стаж: 10 років.

   Особливі досягнення / особисті заслуги: виконавець таких науково-дослідних тем (проектів):

   1. Науково-дослідна робота на тему: “Функціональне зонування орнітологічного заказника місцевого значення “Барський” в межах однойменної територіальної громади” (договір № 57 від 1.03.2017, № ДР 0118U003780).

   2. Науково-дослідна робота на тему: “Виготовлення наукового обґрунтування на створення об’єктів і територій природно-заповідного фонду м. Бар в контексті оптимізації генерального плану територіальної громади” (договір № 57 від 2.03.2016).

   Публікації: з економіки природокористування та охорони навколишнього середовища, регіональної економіки, збалансованого природокористування, трансформації економічних систем. 

   Опублікував близько 75  публікацій у вітчизняних та зарубіжних виданнях (2 монографій, 15 статей у фахових виданнях, в т.ч. публікації у періодичних виданнях, які внесені в наукометричну базу  Web of Science Core Collection).

   Найбільш відомі: Оцінка інтенсивності розвитку підприємств легкої промисловості (2014); “Еталони природи Вінниччини” (2015); Екологічна маркетингова система підприємства (2015); Эколого–экономические аспекты использования поверхностных вод (2016); Современное состояние и перспективы развития мировой системы экологического налогообложения (2017); Анализ формирования концепции экологического налогообложения (2017); Регулювання механізмів екологізації економіки за допомогою реалізації екологічного оподаткування (2018); Assessment of forest ecosystems of Eastern Podillya natural  reserve fund in the regional econet structure (2019); Environmental Taxation: European Experience (2019)  та ін.

   Громадсько-наукова робота:  Голова наукової ради Вінницького обласного осередку Всеукраїнської екологічної ліги (2015).

   Член журі ІІІ етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з екології, географії та економіки у Вінницькій області (2016-2019). Член журі ІV етапу VI Всеукраїнської учнівської олімпіади з екології (2016).

 Коло наукових інтересів в системі ППО:

 ·Регіональна економіка

·Економіка природокористування та охорони навколишнього середовища

·Економічна і соціальна географія

·Охорона довкілля

·Збалансоване природокористування


CaltanovskaРЯБОКОНЬ ОЛЬГА ВОЛОДИМИРІВНА

Посада, науковий ступінь, вчене звання:проректор з науково-педагогічної роботи КВНЗ “Вінницька академія неперервної освіти”

Кандидат географічних наук за спеціальністю 11.00.01конструктивна географія і раціональне використання природних ресурсівК029160 від 30.06.2015).

 Науковець (2009).

Особливі досягнення / особисті заслуги:

Стаж роботи в освіті – 11 років.

Науково-педагогічний стаж7 років.

Нагороди: Подяка та почесна грамота Департаменту освіти і науки Вінницької обласної державної адміністрації (2018-2019) КВНЗ “Вінницька академія неперервної освіти” (2017-2019) та ін.

Керівна діяльність: з 2017 р. проректор з науково-педагогічної роботи КВНЗ “Вінницька академія неперервної освіти”.

Публікації:  опублікував близько 40 публікацій у вітчизняних та зарубіжних виданнях (1 монографія, більше 35  статей, в т.ч. публікації у періодичних виданнях, які внесені в наукометричну базу Scopus або Web of Science Core Collection).

Найбільш відомі:

На межі між натуральними й антропогенними ландшафтами(2009)

Раціональне використання натурально-антропогенних ландшафтів(2012)

Поліпшення стану та раціональне використання гідрологічної групи натурально-антропогенних ландшафтів Поділля(2014)

Просторове розташування та широтна зональність натурально-антропогенних ландшафтів(2014)

Rigional and local encambles naturaland antropogenic landscaps(2014)

Особливості утворення літолого-геоморфологічної групи натурально-антропогенних ландшафтів Поділля(2016)

Біопедостром у структурі натурально-антропогенних ландшафтів Поділля(2017)

Geological and geomorphological and historical components of the rock monasteries of the Middle Podnistrovia(2019)

Громадсько-наукова робота:

Член журі ІІІ етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з екології, географії та у Вінницькій області (2017-2019).

Коло наукових інтересів:

-         -  Формування освітнього середовища в НУШ

- Формування компетентностей природничого напрямку

 - Ландшафтознавство в системі викладання природничих дисциплін

 - Інноваційні технології викладання природничих дисциплін

-    -  Антропогенне ландшафтознавство

-         Сучасний стан та перспективи розвитку геосайтів  на Поділлі


  imageЮГЛІЧЕК ЛІЛІЯ СТЕПАНІВНА

  Посада, науковий ступінь, вчене звання: доцент кафедри екології, природничих та математичних наук; кандидат біологічних наук за спеціальністю 03.00.16 – ботаніка (ДК № 021910 від 14.01.2004), доцент кафедри екології (02 ДЦ № 013111 від 15.06.2006)

  Особливі досягнення / особисті заслуги:

  Стаж роботи в освіті –35 років

  Науково-педагогічний стаж14 років

  Нагороди: У 1999 р.нагородженазнаком «Відмінник освіти України».У 2012 р. – лауреат  обласної премії ім. Петра Бучинського в галузі природоохоронної роботи та популяризації екологічних знань за вагомий внесок у справу охорони та збереження біологічного та ландшафтного різноманіття області, активну популяризацію екологічних знань.У 2012 р. нагороджена Грамотою Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України, Національного еколого-натуралістичного центру учнівської молоді за 1 місце у номінаціях «Модернізація змісту позашкільної освіти» та «Інновації у формуванні фахових компетенцій» Всеукраїнської виставки видавничої продукції з позашкільної освіти. Нагороджена Дипломом  переможця XV обласного конкурсу науково-дослідних робіт у номінації «Монографії, підручники та наукові посібники» за колективну монографію «Екологічна мережа
  м. Хмельницького» (2020).

  Наукова робота

  Захистила кандидатську дисертацію з теми «Рослинність східної частини Малого Полісся»за спеціальністю «Ботаніка» (2003).

  Здійснює науково-дослідну роботу у галузі ботаніки, екології, фітосозології, заповідної справи, екологічної освіти.

  Розробила карту рослинності східної частини Малого Полісся, схему екомережі Хмельницької області  та м. Хмельницького. Одна із засновників національного природного парку «Мале Полісся», регіонального ландшафтного парку «Мальованка» та ряду інших природно-заповідних об`єктів Хмельницької області.

  Науковий керівник або відповідальний виконавець наукових тем (проектів):

  «Інвентаризація   природних   комплексів   територій   та   об'єктів   природно-заповідного   фонду   Вінницької та Хмельницької областей»;

  «Регіональна схема формування екологічної мережіХмельницької області»;

  «Розробка схеми формування екомережі м. Хмельницького».

  Публікації

  Автор і співавтор понад 200 наукових, науково-методичних та науково-популярних публікацій. Найбільш відомі з них: «Нарисрослинностісхідноїчастини Малого Полісся» (2002); «Природа унікального краю - Малого Полісся» (2010); «Екологічна мережа Хмельниччини» (2012), «Рослини-трансформериХмельницькоїурбосистеми» (2013); «Флора Хмельниччини» (2017), «Екологічна мережа м.Хмельницького» (2019).

  Громадсько-наукова робота

   Член науково-технічної ради національного природного парку «Мале Полісся».

  Член Координаційної ради зі сприяння формуванню регіональної екологічної мережі, розвитку заповідної справи та збереження біорізноманіття Хмельниччини.

  Міжнародна діяльність

  Координатор  міжнародного проекту «Екологічна освіта на базі громади», який впроваджував Інститут збалансованих громад (США) в Україні, Польщі, Болгарії, Угорщині, Росії (1998-2000).

  Коло наукових інтересів в системі ППО:

  Біологія

  Загальна екологія

  Антропогенний вплив на природні екосистеми

     Novicka

   ШЕВЧЕНКО ІЛОНА АНДРІЇВНА

   Посада, науковий ступінь, вчене званнявикладач кафедри екології, природничих та математичних наук, кандидат педагогічних наук за спеціальністю 03.00.04Теорія  та методика професійної освіти К048278 від 05.06.2018).

   Дисертація на тему: «Розвиток фахової компетентності вчителів природничих дисциплін в післядипломній педагогічній освіті» захищена у Вінницькому державному педагогічному університеті ім. М.М. Коцюбинського у 2018 році. 

   Стаж роботи: 9 років 

   Особливі досягнення / особисті заслуги:

   Нагороди: Подяки та почесні грамоти Департаменту освіти і науки облдержадміністрації (2012-2019)

   Авторські технології : Участь у Виставках «Сучасні заклади освіти», «Інноватика в сучасній освіті» (2016-2018); Участь та перемога у ХІ міжнародному фестивалі педагогічних інновацій (м.Черкаси 26-27 вересня 2019)

   Отримала:

   срібну медаль Міжнародному форумі «Інноватика в сучасній освіті – 2012р.»;

   диплом «Лауреат конкурсу І ступеня», золота медаль на Міжнародному форумі «Інноватика в сучасній освіті - 2016»;

   золоту медаль на Міжнародній виставці «Сучасні заклади освіти - 2017»,

   золоту медаль на «Інноватика в сучасній освіті - 2017»; золота медаль на Міжнародній виставці «Сучасні заклади освіти - 2018»;

   золоту медаль на Міжнародній виставці «Сучасні заклади освіти - 2018» (у співавторстві);

   золоту медаль на «Інноватика в сучасній освіті - 2018».

   Автор понад 30 наукових та науково-методичних публікацій з питань розвитку фахової компетентності вчителів природничих дисциплін,  монографія, публікації у періодичних виданнях, які внесені в наукометричну базу Scopus або Web of Science).

   Автор навчально-методичного посібника з грифом МОН України.


  shevchenko

   НОВИЦЬКА ЛАРІСА ВІНАЛІЄВНА

   Заслужений вчитель України, вчитель-методист, відмінник освіти України.

   Посада, науковий ступінь, вчене званнявикладач кафедри екології, природничих та математичних наук.

   Стаж роботи: 38 років 

   Особливі досягнення / особисті заслуги:

   Публікації в журналі «Географія та економіка в рідній школі» (МОН України) 2015 №9 ,с.28-32 «Світлана Шубович»

   2016 рік - №6, с.48 «ХІІ з’їзд Українського географічного товариства»; № 9, с.35 «Наставляти Молодь на добрий путь»

   2017рік - № 9 «Нова туристична родзинка Вінниці»; № 11 «Музей «Мій край – Поділля»

   2018 рік - № 2,с.41 «Географія в художньому слові»; № 4, с.29 «Географічний вимір у поезії Ліни Костенко»; № 10, с.30-33 «Музей української марки».

   2019 рік - №7-8 с.12 «Феномен Яни Коробкової».

   Публікації в матеріалах наукових конференцій:

   1.«Ландшафти як антропогенні осередки в шкільному курсі географії».Збірник матеріалів науково-практичної конференції «Мікроосередкові процеси в антропогенних ландшафтах», Вінниця, 2018, с.124-126.

   2. Участь у Міжнародному форумі інновацій. Київ , 22 листопада. Виступ.

   3. Участь у І Міжнародній науково-практичній конференції Vin Smart Eco. Публікація у Збірнику матеріалів конференції на тему «Освіта для сталого розвитку: визначальний вектор у «Новій Українській школі»

   Публікації в матеріалах з’їздів:

   «Майстерність і творчість – крила успіху вчителя географії»,

   Збірник праць ХІІ з’їзду Українського географічного товариства. К., 2016, с.191

   Нагороди

   Відмінник освіти України (2007), Грамоти МОН( 2003,2007), нагрудний знак «Василь Сухомлинський»(2009), Грамота кабінету міністрів України  (2012), почесне звання «Заслужений учитель України» (2014)

   Делегат чотирьох з’їздів Географічного товариства України ( ІХ-ХІІ), делегат І з’їзду вчителів географії України (2019) 

   Коло наукових інтересів в системі ППО:

    - Ландшафти, як сфера взаємодії природи й суспільства. Їх дослідження у курсі географії
    - Краєзнавство у шкільних курсах природничих дисциплін в «Новій українській школі»
    - Підготовка вчителів до впровадження ідей Сталого розвитку на уроках природничих дисциплін у «Новій Українській школі»

  burenkoБУРЕНКО АЛІНА ЛЕОНІДІВНА

  Посада: керівник спеціальності 101 «Екологія» кафедри екології, природничих та математичних наук.

  Стаж роботи: 10 років 

  Науково-педагогічний стаж – 2 роки

  Особливі досягнення / особисті заслуги: 

  Нагороди: ПодякаКВНЗ “Вінницька академія неперервної освіти” (2019).

  Керівна діяльність: з 2018р.керівник спеціальності 101 "Екологія" освітнього ступеня "Магістр" КВНЗ “Вінницька академія неперервної освіти”.

  Публікації:  опублікувала близько 10 публікацій у вітчизняних виданнях. Найбільш відомі: Методика визначення екологічної оцінки природних комплексів регіонального ландшафтного парку “Середнє Побужжя” (2019); Перспективи розвитку екологічного туризму в межах  регіонального ландшафтного парку “Середнє Побужжя” (2019).

  Громадсько-наукова робота:

  Член журі ІІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з екології у Вінницькій області (2019-2020).


   Natalia

   КУЗЬМЕНКО НАТАЛЯ ОЛЕГІВНА

   Посада: лаборант кафедри екології, природничих та математичних наук.

   Стаж роботи:14 років 

   Особливі досягнення / особисті заслуги:

   2001 р. – пройшла Перші Київські державні курси іноземних мов. 2003 р. – закінчила вище професійне училище № 4 м. Вінниці і здобула професію оператора комп’ютерного набору; обліковця.2006 р. – закінчила Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського, отримала повну вищу освіту за спеціальністю «Педагогіка і методика середньої освіти. Мова і література (англійська)» та здобула кваліфікацію вчителя англійської мови та зарубіжної літератури.


    burenkoКЛОЧАНЮК ВІКТОРІЯ ВАСИЛІВНА

    Посада: лаборант навчально-наукової лабораторії "Екологічного моніторингу"

    Стаж роботи: 2 роки

    Особливі досягнення / особисті заслуги: закінчила Донецький національний університет імені Василя Стуса за спеціальністю "Біологія", освітнього ступеня "Бакалавр".

 

КВНЗ "Вінницька академія неперервної освіти", кафедра екології, природничих та математичних наук

вул. Грушевського, 13 м. Вінниця, 21050

телефон (0432) 55-65-72.

Блог кафедри: teachereco.blogspot.com

 


o    Проректор з науково-педагогічної роботи КВНЗ Вінницька академія неперервної освіти

o    Автор понад 30 статей у фахових виданнях України, 1 монографії.