VT Wedding - шаблон joomla Mp3
Mobile menu

Статті

Вища освіта

БАКАЛАВР З ПСИХОЛОГІЇ

Назва галузі знань 05 «СОЦІАЛЬНІ ТА ПОВЕДІНКОВІ НАУКИ»
Назва спеціальності 053 «ПСИХОЛОГІЯ»
Рівень вищої освіти перший (бакалаврський)
Ступінь, що присвоюється бакалавр
Форма(и) навчання денна
Запис у дипломі Бакалавр з психології
Опис предметної області

Об’єктом вивчення є психічні процеси, стани і властивості людини; їх прояв у різних сферах людської діяльності, у міжособистісних і соціальних взаєминах на рівні індивіда, групи, суспільства, а також способи їх організації, зміни і впливу.

Цілями навчання є спрямованість студентів на вирішення прикладних завдань психології, у тому числі управління психологічними явищами та процесами, що мають місце в індивідуальному розвитку, а також ґрунтовна підготовка з формування стійких психологічних установок та громадянських позицій.

Теоретичний зміст складають поняття та технології психологічної науки, низки гуманітарних та соціокультурних дисциплін.

Здобувач освіти повинен володіти методами, методиками, прийомами і техніками психологічної практики.

Здобувач вчиться застосовувати новітні технології, навички проведення психологічних досліджень, здійснювати координацію управлінської діяльності, формувати психодуховні ресурси, розробляти різні види психологічної допомоги, проводити аналітико-синтетичну обробку інформації, комплексний аналіз психологічного розвитку особистості.

Академічні права випускників

Продовження навчання на усіх магістерських рівнях, працевлаштування за фахом:

- психолог у закладах освіти;
- психолог на підприємстві;
- психолог в органах державної влади та управління;
- психолог-консультант;
- фахівець з найму робочої сили;
- організатор з персоналу;
- помічник керівника виробничого підрозділу;
- інспектор з соціальної допомоги;
- фахівець з вирішення конфліктів (побудова сфера);
- лаборант (психологічні дослідження, освіта).

 

ПСИХОЛОГ, ВИКЛАДАЧ ВИЩОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ

Рівень вищої освіти

Рівень вищої освіти визначається згідно ст. 5 ЗУ «Про вищу освіту»:

Другий (магістерський) рівень

Ступінь, що присвоюється

Ступінь, що присвоюється, визначається згідно ст. 5 ЗУ «Про вищу освіту»:

Магістр

Назва галузі знань

Згідно Переліку галузей знань і спеціальностей (Постанова КМУ від 29.04.2015 №266):

05 соціальні та поведінкові науки

Назва спеціальності

Згідно Переліку галузей знань і спеціальностей (Постанова КМУ від 29.04.2015 №266):

053 психологія

Форми навчання Денна, заочна
Кваліфікація освітня, що присвоюється

Магістр з психології,

другий (магістерський) рівень – 7 рівень НРК


Кваліфікації професійні

24459 психолог,

2310.2 викладач вищого навчального закладу

Кваліфікація в дипломі Магістр з психології
Опис предметної області

Об’єкт вивчення: наукове дослідження поведінки і психічних процесів особистості. Водночас значне місце займає вивчення прикладних галузей психології, спрямованих на навчання конкретним професійним знанням і вмінням в сфері практичної психологічної роботи.

Цілі навчання: набуття досвіду у теоретичній та прикладній сфері психології та досвіду викладання у ВНЗ; написання магістерської роботи на основі проведеного дослідження та навичок викладацької діяльності у ВНЗ.

Теоретичний зміст предметної області: поняття, концепції, принципи, технології та їх використання для пояснення фактів та прогнозування результатів у прикладній сфері психології, психолого-дидактичні основи викладання у ВНЗ.

Здобувач освіти повинен володіти методами, методиками, прийомами і техніками, що стосуються:

1) організації дослідження, вивчення різних психічних явищ та надання психологічної допомоги;

2) викладання у вищому навчальному закладі.

Здобувач вищої освіти застосовує і використовує спеціальні уміння та знання, достатні для виконання професійних завдань та обов’язків інноваційного характеру певного рівня професійної діяльності, що передбачені для первинних посад у певному виді професійної діяльності.

Академічні права випускників Продовження навчання спрямованого на підготовку до аспірантури в галузі «Соціальні та поведінкові науки», або до професійної діяльності
Працевлашту-вання випускників (тільки для регульованих професій)

Здобувач вищої освіти може працювати в таких галузях як освіта, наука і наукове обслуговування, на підприємствах, в організаціях і установах, органах управління вищою освітою, об’єднаннях громадян.

Може обіймати посади, які орієнтовані на вирішення не стереотипних задач, професійних завдань у сфері психологічної та педагогічної практики, дослідження психологічних проблем на науковому рівні:

  • викладач вищого навчального закладу;
  • науковий співробітник (психологія);
  • психолог;
  • консультант центральної психолого-медико-педагогічної консультації.

 

ПСИХОЛОГ, АСИСТЕНТ ВЧИТЕЛЯ З КОРЕКЦІЙНОЇ ОСВІТИ

Рівень вищої освіти

Рівень вищої освіти визначається згідно ст. 5 ЗУ «Про вищу освіту»:

Другий (магістерський) рівень

Ступінь, що присвоюється

Ступінь, що присвоюється, визначається згідно ст. 5 ЗУ «Про вищу освіту»:

Магістр

Назва галузі знань

Згідно Переліку галузей знань і спеціальностей (Постанова КМУ від 29.04.2015 №266):

05 соціальні та поведінкові науки

Назва спеціальності

Згідно Переліку галузей знань і спеціальностей (Постанова КМУ від 29.04.2015 №266):

053 психологія

Форми навчання Денна, заочна
Кваліфікація освітня, що присвоюється

Магістр з психології,

другий (магістерський) рівень – 7 рівень НРК


Кваліфікації професійні

24459 психолог,

3330 асистент вчителя з корекційної освіти

Кваліфікація в дипломі Магістр з психології
Опис предметної області

Об’єкт вивчення: наукове дослідження поведінки і психічних процесів особистості. Водночас значне місце займає вивчення прикладних галузей психології, спрямованих на навчання конкретним професійним знанням і вмінням в сфері практичної психологічної роботи.

Цілі навчання: набуття досвіду у теоретичній та прикладній сфері психології та досвіду роботи з дітьми-інвалідами; написання магістерської роботи на основі проведеного дослідження та навичок асистентської діяльності в освітніх закладах.

Теоретичний зміст предметної області: поняття, концепції, принципи, технології та їх використання для пояснення фактів та прогнозування результатів у прикладній сфері психології, психолого-педагогічні основи роботи у закладах освіти з дітьми з інвалідністю.

Здобувач освіти повинен володіти методами, методиками, прийомами і техніками, що стосуються:

1) організації дослідження, вивчення різних психічних явищ та надання психологічної допомоги;

2) психолого-педагогічного супроводу осіб з особливими освітніми потребами.

Здобувач вищої освіти застосовує і використовує спеціальні уміння та знання, достатні для виконання професійних завдань та обов’язків інноваційного характеру певного рівня професійної діяльності, що передбачені для первинних посад у певному виді професійної діяльності.

Академічні права випускників Продовження навчання спрямованого на підготовку до аспірантури в галузі «Соціальні та поведінкові науки», або до професійної діяльності
Працевлаштування випускників (тільки для регульованих професій)

Здобувач вищої освіти може працювати в таких галузях як освіта, наука і наукове обслуговування, на підприємствах, в організаціях і установах, органах управління вищою освітою, об’єднаннях громадян.

Може обіймати посади, які орієнтовані на вирішення не стереотипних задач, професійних завдань у сфері психологічної та педагогічної практики, дослідження психологічних проблем на науковому рівні:

  • вихователь (асистент вчителя) у загальноосвітніх навчальних закладах з інклюзивним навчанням;
  • вихователь загальноосвітньої спеціальної школи;
  • психолог;
  • консультант центральної психолого-медико-педагогічної консультації.

“ЕКОЛОГІЯ”

освітніх рівнів “БАКАЛАВР

(КВАЛІФІКАЦІЯ “ЕКОЛОГ, ВЧИТЕЛЬ ЕКОЛОГІЇ І ПРИРОДОЗНАВСТВА”)

та “МАГІСТР”

(КВАЛІФІКАЦІЯ “ЕКОЛОГ, ВИКЛАДАЧ ЕКОЛОГІЇ І ПРИРОДОЗНАВСТВА”)

Програми вступних випробувань
Брати участь у вступному випробуванні можуть особи:
1. Освітній рівень “Бакалавр” - випускники загальноосвітніх навчальних закладів за результатами ЗНО з предметів: українська мова та література,біологія, географія або хімія.
2. Освітній рівень “Магістр” - особи, які мають ступінь бакалавра, спеціаліста чи магістра як із галузі знань 10 “Природничі науки” спеціальності 101 “Екологія” , так і з іншої галузі знань.
Термін навчання:
Освітній рівень “Бакалавр” - 4 роки
Освітній рівень “Магістр” - 1,5 роки
Форма навчання– денна, заочна
Професійні кваліфікації:
Освітній рівень “Бакалавр” –Еколог, вчитель екології і природознавства
Освітній рівень “Магістр” -Еколог, викладач екології і природознавства
ПЕРЕЛІК ДОКУМЕНТІВ, НЕОБХІДНИХ ДЛЯ ВСТУПУ
1. Заява.
2. Чотири фотокартки розміром 3х4.
3. Оригінал та копія документу про освіту та додатку до нього.
4. Копії паспорта та ідентифікаційного коду.
5. Паперова папка для особової справи.
6. Копія військового квитка або посвідчення про приписку для військовозобов’язаних.

“Публічне управління та адміністрування”

КВАЛІФІКАЦІЯ “Бакалавр з публічного управління та адміністрування”

КВАЛІФІКАЦІЯ “Магістр З ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ ТА АДМІНІСТРУВАННЯ

Назва галузі знань 28 “Публічне управління та адміністрування”
Назва спеціальності 281 “Публічне управління та адміністрування”
Рівень вищої освіти

перший (бакалаврський)

другий (магістерський) рівень вищої освіти

Ступінь, що присвоюється

бакалавр

магістр

Форма(и) навчання

заочна,

денна

Запис у дипломі

Бакалавр з публічного управління та адміністрування

Магістр з публічного управління та адміністрування

Опис предметної області Професійна підготовка висококваліфікованих, відповідальних кадрів для публічного управління, спроможних розробляти і реалізовувати державну політику, творчо, ефективно й результативно виконувати управлінські функції та надавати адміністративні послуги, сприяти інноваційним процесам у суспільстві з метою утвердження соціальної справедливості, демократії, забезпечення прав і свобод людини, сталого розвитку на основі світових та європейських стандартів
Академічні права випускників Продовження освіти на другому та третьому (освітньо-науковому) рівнях вищої освіти у разі опанування додаткової наукової програми, навчання спрямованого на підготовку до аспірантури в галузі «Публічне управління та адміністрування»
Працевлаштування випускників Випускники підготовлені до роботи: на посадах публічної служби в органах державної влади, центральних і місцевих органах виконавчої влади; на посадах в органах місцевого самоврядування; на посадах в структурах недержавних суб’єктів громадянського суспільства та громадських організацій; на керівних посадах і посадах фахівців на підприємствах, установах і організаціях різних форм власності, що мають неприбутковий статус; на управлінських і адміністративних посадах у міжнародних організаціях та їх представництвах в Україні

 

ПЕРЕЛІК ДОКУМЕНТІВ, НЕОБХІДНИХ ДЛЯ ВСТУПУ

1. Заява.
2. Чотири фотокартки розміром 3х4.
3. Оригінал та копія документу про освіту та додатку до нього.
4. Копії паспорта та ідентифікаційного коду.
5. Паперова папка для особової справи.
6. Копія військового квитка або посвідчення про приписку для військовозобов’язаних.