VT Wedding - шаблон joomla Mp3
Mobile menu

Статті

Освітні програми

Освітні програми         Науково-педагогічні працівники          Абітурієнту

Освітньо-професійна програма «Бакалавр» 2020 (документ)

Освітньо-професійна програма «Магістр» 2020 (документ)

Освітньо-професійна програма «Психологія» бакалавр (Бакалавр)  

Освітньо-професійна програма «Психологія» магістр (магістр)

Освітньо-професійна програма «Психологія» бакалавр 2018 (документ)

hello
Бакалаври Магістранти
Назва інституту КВНЗ «Вінницька академія неперервної освіти» Назва інституту КВНЗ «Вінницька академія неперервної освіти»
Спеціальність 053 «Психологія» Спеціальність 053 «Психологія»
Освітньо-професійна програма «Психологія» Освітньо-професійна програма «Психологія»
Галузь знань 05 «Соціальні та поведінкові науки» Галузь знань 05 «Соціальні та поведінкові науки»
Спеціальність 053 «Психологія» Спеціальність 053 «Психологія»
Спеціалізація - Спеціалізація -
Рівень вищої освіти Перший (бакалаврський) Рівень вищої освіти Другий (магістерський)
Кваліфікація Бакалавр з психології Кваліфікація Ступень вищої освіти - Магістр
Спеціалізація
– психолог, викладач вищого навчального закладу;
– психолог, асистент вчителя з корекційної освіти.
Обсяг освітньо-професійної програми

180 кредитів ЄКТС

Обсяг освітньо-професійної програми 90 кредитів ЄКТС
Термін навчання 2 роки 10 місяців Термін навчання 1 рік 6 місяців
Передумови вступу Умови вступу Передумови вступу Умови вступу
Мова(и) викладання Українська мова Мова(и) викладання Українська мова
Форма навчання Денна/Заочна форма Форма навчання Денна/Заочна форма
Гарант освітньопрофесійної програми Матохнюк Людмила Олександрівна, – доктор психологічних наук,
доцент, завідувач кафедри психології КВНЗ «Вінницька академія
неперервної освіти»
Гарант освітньопрофесійної програми Матохнюк Людмила Олександрівна – доктор психологічних
наук, доцент, завідувач кафедри психології КВНЗ «Вінницька
академія неперервної освіти»
Мета освітньо-професійної програми Мета освітньо-професійної програми - здійснити теоретичну та практичну підготовку висококваліфікованих психологів. Забезпечити формування компетентностей, необхідних для реалізації на високому рівні різних напрямів професійної діяльності – наукової і практичної та бути конкурентоздатними на сучасному ринку праці. Мета освітньо-професійної програми Мета освітньо-професійної програми - здійснити теоретичну та практичну підготовку висококваліфікованих психологів. Забезпечити формування компетентностей, необхідних для реалізації на високому рівні різних напрямів професійної діяльності – наукової і практичної та бути конкурентоздатними на сучасному ринку праці. Забезпечити підготовку фахівців, здатних розв’язувати складні задачі та практичні у процесі навчання та професійної діяльності у галузі психології, що передбачає проведення наукових та проектних досліджень та/або здійснення інновацій та характеризується невизначеністю умов і вимог, та здійснення професійної діяльності з урахуванням загальнолюдських цінностей та норм професійної етики психолога.
Основний фокус освітньо-професійної програм Забезпечити систему психологічних знань, базових категорій і понять, закономірностей, механізмів, методологічних підходів, пояснювальних принципів, науково-прикладних завдань. Основний фокус освітньо-професійної програми Забезпечити знання поняття психіки, свідомого і несвідомого, поведінки, діяльності, вчинку, спілкування, особистості, індивідуальності; концепції та теорії, що розкривають закономірності виникнення, розвитку та функціонування психіки; психологічні особливості життєвого шляху особистості, взаємодії людей у малих і великих соціальних групах; міжгрупової взаємодії тощо.
Особливості освітньо-професійної програми Освітньо-професійна програма передбачає вивчення варіативних дисциплін, спрямованих на розширення знань та вмінь у сферах практичної психології, розвиток soft skills. Особливості освітньо-професійної програми Освітньо-професійна програма передбачає вивчення варіативних дисциплін, спрямованих на розширення знань та вмінь у сферах практичної підготовки психолога, викладач вищого навчального закладу та психолога асистента вчителя з корекційної освіти.
Придатність до працевлаштування Випускники мають підготовку до виконання професійної діяльності за національним класифікатором України у якості психолога Придатність до працевлаштування Випускники мають підготовку до виконання професійної діяльності за національним класифікатором України у якості психолога
Подальше навчання Можливість продовжувати освіту за другим (магістерським) рівнем вищої освіти. Набуття додаткових кваліфікацій в системі післядипломної освіти. Подальше навчання Можливість навчання за програмою третього (освітньонаукового) рівня вищої освіти. Набуття додаткових кваліфікацій в системі післядипломної освіти.
Інтегральні компетентності Здатність розв’язувати складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми у сфері психології, що передбачають застосування основних психологічних теорій та методів та характеризуються комплексністю і невизначеністю умов. Інтегральні компетентності Здатність вирішувати складні завдання і проблеми у процесі навчання та професійної діяльності у галузі психології, що передбачає проведення досліджень та/або здійснення інновацій і характеризується комплексністю та невизначеністю умов і вимог.
Загальні компетентності

ЗК1. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях.

ЗК2. Знання та розуміння предметної області та розуміння професійної діяльності.

ЗК3. Навички використання інформаційних і комунікаційних технологій.

ЗК4. Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями.

ЗК5. Здатність бути критичним і самокритичним.

ЗК6. Здатність приймати обґрунтовані рішення.

ЗК7. Здатність генерувати нові ідеї (креативність).

ЗК8. Навички міжособистісної взаємодії.

ЗК9 Здатність працювати в команді.

ЗК10. Здатність реалізувати свої права і обов’язки як члена суспільства, усвідомлювати цінності громадянського (вільного демократичного) суспільства та необхідність його сталого розвитку, верховенства права, прав і свобод людини і громадянина в Україні;

ЗК11. Здатність зберігати та примножувати моральні, культурні, наукові цінності і досягнення суспільства на основі розуміння історії та закономірностей розвитку предметної області, її місця у загальній системі знань про природу і суспільство та у розвитку суспільства, техніки і технологій, використовувати різні види та форми рухової активності для активного відпочинку та ведення здорового способу життя.

Загальні компетентності

ЗК1. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях.

ЗК2. Здатність проведення досліджень на відповідному рівні.

ЗК3. Здатність генерувати нові ідеї (креативність).

ЗК4. Уміння виявляти, ставити та вирішувати проблеми.

ЗК5. Цінування та повага різноманітності та мультикультурності.

ЗК6. Здатність діяти на основі етичних міркувань (мотивів).

ЗК7. Здатність діяти соціально відповідально та свідомо.

ЗК8. Здатність розробляти та управляти проектами.

ЗК9. Здатність мотивувати людей та рухатися до спільної мети.

ЗК10. Здатність спілкуватися іноземною мовою.

Спеціальні (фахові, предметні) компетентності

СК1. Здатність оперувати категоріально-понятійним апаратом психології

СК2. Здатність до ретроспективного аналізу вітчизняного та зарубіжного досвіду розуміння природи виникнення, функціонування та розвитку психічних явищ.

СК3. Здатність до розуміння природи поведінки, діяльності та вчинків.

СК4. Здатність самостійно збирати та критично опрацьовувати, аналізувати та узагальнювати психологічну інформацію з різних джерел

СК5. Здатність використовувати валідний і надійний психодіагностичний інструментарій

СК6. Здатність самостійно планувати, організовувати та здійснювати психологічне дослідження

СК7. Здатність аналізувати та систематизувати одержані результати, формулювати аргументовані висновки та рекомендації

СК8. Здатність організовувати та надавати психологічну допомогу (індивідуальну та групову)

СК9. Здатність здійснювати просвітницьку та психопрофілактичну відповідно до запиту

СК11. Здатність дотримуватися норм професійної етики

СК12. Здатність до особистісного та професійного самовдосконалення, навчання та саморозвитку

Спеціальні (фахові, предметні) компетентності

СК1. Здатність здійснювати теоретичний, методологічний та емпіричний аналіз актуальних проблем психологічної науки та / або практики.

СК2. Здатність самостійно планувати, організовувати та здійснювати психологічне дослідження з елементами наукової новизни та / або практичної значущості.

СК3. Здатність обирати і застосувати валідні та надійні методи наукового дослідження та/або доказові методики і техніки практичної діяльності.

СК4. Здатність здійснювати практичну діяльність (тренінгову, психотерапевтичну, консультаційну, психодіагностичну та іншу залежно від спеціалізації) з використанням науково верифікованих методів та технік.

СК5. Здатність організовувати та реалізовувати просвітницьку та освітню діяльність для різних категорій населення у сфері психології.

СК6. Здатність ефективно взаємодіяти з колегами в моно- та мультидисциплінарних командах.

СК7. Здатність приймати фахові рішення у складних і непередбачуваних умовах, адаптуватися до нових ситуацій професійної діяльності.

СК8. Здатність оцінювати межі власної фахової компетентності та підвищувати професійну кваліфікацію.

СК9. Здатність дотримуватися у фаховій діяльності норм професійної етики та керуватися загальнолюдськими цінностями. Для освітньо-наукової програми

СК10. Здатність самостійно розробляти проекти шляхом творчого застосування існуючих та генерування нових ідей.

Національна кредитна мобільність На основі двосторонніх договорів між КВНЗ «Вінницька академія неперервної освіти» та іншими навчальними закладами України. Національна кредитна мобільність На основі двосторонніх договорів між КВНЗ «Вінницька академія неперервної освіти» та іншими навчальними закладами України.
Міжнародна кредитна мобільність На основі двосторонніх договорів між КВНЗ «Вінницька академія неперервної освіти»та навчальними закладами інших країн. Міжнародна кредитна мобільність На основі двосторонніх договорів між КВНЗ «Вінницька академія неперервної освіти»та навчальними закладами інших країн.
Форма атестації Атестація здійснюється у формі: публічного захисту (демонстрації) кваліфікаційної роботи та атестаційного екзамену. Форма атестації Атестація здійснюється у формі публічного захисту (демонстрації) кваліфікаційної роботи та атестаційного екзамену.
Перелік обов’язкових навчальних дисциплін

Безпека життєдіяльності та цивільний захист

Основи комп’ютерних технологій в психології

Українська мова за професійним спрямуванням

Іноземна мова

Вступ до фаху

Педагогіка

Загальна психологія

Методика викладання психології

Анатомія та фізіологія нервової системи

Основи психотерапії

Вікова психологія

Педагогічна психологія

Соціальна психологія

Історія психології

Психодіагностика

Диференційна психологія

Психологічна служба

Основи психологічного консультування

Патопсихологія та клінічна психологія

Основи дефектології

Психологія праці та інженерна психологія

Психологія особистості

Психологія сім'ї

Психологія релігії

Психологія здоров’я

Робота практичного психолога в різних сферах діяльності

Основи психологічної корекції

Експериментальна психологія

Перелік обов’язкових навчальних дисциплін

Охорона праці в галузі

Іноземна мова за професійним спрямуванням

Вища освіта і Болонський процес

Інтелектуальна власність

Анатомія, фізіологія, патологія дітей з основами валеології

Нормативно-правові та організаційні засади роботи психолога та асистента вчителя

Методологія наукових досліджень

Експериментальна психологія

Математично-статистичні основи психолого-педагогічного дослідження

Психологія саморегуляції особистості

Психологія професійної орієнтації та професійного відбору

Основи Паблік Рілейшнз

Психологія і педагогіка вищої школи

Психологія креативності

Основи дефектології

Основи тифло- та сурдопсихології

Технології виховання та навчання осіб з обмеженнями функцій життєдіяльності

Психологія осіб з порушенням опорно-рухового апарату та з комплексними вадами

Перелік вибіркових навчальних дисциплін

Валеологія

Соціологія

Медіапсихологія

Психологія управління

Юридична психологія

Політична психологія

Тренінг особистісного росту

Методи роботи з психомалюнком та предметною моделлю

Рефлекивно творчий тренінг

Психологія творчості

Психологічна допомога в екстремальних ситуаціях

Психологія діяльності особистості в екстемальних умовах

Тренінг спілкування

Психологія конфлікту

Порівняльна психологія

Психологія спорту

Гендерна психологія

Етнічна психологія

Перелік вибіркових навчальних дисциплін

Збереження психічного здоров'я

Соціальна та екологічна безпека

Основи сімейного консультування

Психологія сексології та сексопатології

Гендерна психологія

Етнічна психологія

Міжнародний досвід організації соціально-психологічної роботи

Інноваційні технології викладання психологічних дисциплін у ВНЗ (спецкурс)

Методика складання психокорекційних програм

Психологія освітнього середовища

Психологія конфлікту

Тренінг партнерського спілкування

Психологія деструктивних емоційних станів

Профілактика дезадаптованості особистості в особливих умовах

Психологія людей з особливими потребами (спецкурс)

Технології психолого-педагогічної терапії

Патопсихологія та клінічна психологія

Анатомія і фізіологія центральної нервової системи

Психологічна допомога в екстремальних ситуаціях

Психологія опановуючої поведінки