VT Wedding - шаблон joomla Mp3
Mobile menu

Освітні програми

Освітні програми         Науково-педагогічні працівники          Абітурієнту

Освітньо-професійна програма «Магістр» 2020 (документ)

Освітньо-професійна програма «Психологія» магістр (магістр)

hello
Магістранти
Назва інституту КЗВО «Вінницька академія безперервної освіти»
Спеціальність 053 «Психологія»
Освітньо-професійна програма «Психологія»
Галузь знань 05 «Соціальні та поведінкові науки»
Спеціальність 053 «Психологія»
Спеціалізація -
Рівень вищої освіти Другий (магістерський)
Кваліфікація Ступень вищої освіти - Магістр
Спеціалізація
– психолог, викладач вищого навчального закладу;
– психолог, асистент вчителя з корекційної освіти.
Обсяг освітньо-професійної програми 90 кредитів ЄКТС
Термін навчання 1 рік 6 місяців
Передумови вступу Умови вступу
Мова(и) викладання Українська мова
Форма навчання Денна/Заочна форма
Гарант освітньопрофесійної програми Матохнюк Людмила Олександрівна – доктор психологічних наук, професор, завідувач кафедри психології КЗВО «Вінницька академія безперервної освіти»
Мета освітньо-професійної програми Мета освітньо-професійної програми - здійснити теоретичну та практичну підготовку висококваліфікованих психологів. Забезпечити формування компетентностей, необхідних для реалізації на високому рівні різних напрямів професійної діяльності – наукової і практичної та бути конкурентоздатними на сучасному ринку праці. Забезпечити підготовку фахівців, здатних розв’язувати складні задачі та практичні у процесі навчання та професійної діяльності у галузі психології, що передбачає проведення наукових та проектних досліджень та/або здійснення інновацій та характеризується невизначеністю умов і вимог, та здійснення професійної діяльності з урахуванням загальнолюдських цінностей та норм професійної етики психолога.
Основний фокус освітньо-професійної програми Забезпечити знання поняття психіки, свідомого і несвідомого, поведінки, діяльності, вчинку, спілкування, особистості, індивідуальності; концепції та теорії, що розкривають закономірності виникнення, розвитку та функціонування психіки; психологічні особливості життєвого шляху особистості, взаємодії людей у малих і великих соціальних групах; міжгрупової взаємодії тощо.
Особливості освітньо-професійної програми Освітньо-професійна програма передбачає вивчення варіативних дисциплін, спрямованих на розширення знань та вмінь у сферах практичної підготовки психолога, викладач вищого навчального закладу та психолога асистента вчителя з корекційної освіти.
Придатність до працевлаштування Випускники мають підготовку до виконання професійної діяльності за національним класифікатором України у якості психолога
Подальше навчання Можливість навчання за програмою третього (освітньонаукового) рівня вищої освіти. Набуття додаткових кваліфікацій в системі післядипломної освіти.
Інтегральні компетентності Здатність вирішувати складні завдання і проблеми у процесі навчання та професійної діяльності у галузі психології, що передбачає проведення досліджень та/або здійснення інновацій і характеризується комплексністю та невизначеністю умов і вимог.
Загальні компетентності

ЗК1. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях.

ЗК2. Здатність проведення досліджень на відповідному рівні.

ЗК3. Здатність генерувати нові ідеї (креативність).

ЗК4. Уміння виявляти, ставити та вирішувати проблеми.

ЗК5. Цінування та повага різноманітності та мультикультурності.

ЗК6. Здатність діяти на основі етичних міркувань (мотивів).

ЗК7. Здатність діяти соціально відповідально та свідомо.

ЗК8. Здатність розробляти та управляти проектами.

ЗК9. Здатність мотивувати людей та рухатися до спільної мети.

ЗК10. Здатність спілкуватися іноземною мовою.

Спеціальні (фахові, предметні) компетентності

СК1. Здатність здійснювати теоретичний, методологічний та емпіричний аналіз актуальних проблем психологічної науки та / або практики.

СК2. Здатність самостійно планувати, організовувати та здійснювати психологічне дослідження з елементами наукової новизни та / або практичної значущості.

СК3. Здатність обирати і застосувати валідні та надійні методи наукового дослідження та/або доказові методики і техніки практичної діяльності.

СК4. Здатність здійснювати практичну діяльність (тренінгову, психотерапевтичну, консультаційну, психодіагностичну та іншу залежно від спеціалізації) з використанням науково верифікованих методів та технік.

СК5. Здатність організовувати та реалізовувати просвітницьку та освітню діяльність для різних категорій населення у сфері психології.

СК6. Здатність ефективно взаємодіяти з колегами в моно- та мультидисциплінарних командах.

СК7. Здатність приймати фахові рішення у складних і непередбачуваних умовах, адаптуватися до нових ситуацій професійної діяльності.

СК8. Здатність оцінювати межі власної фахової компетентності та підвищувати професійну кваліфікацію.

СК9. Здатність дотримуватися у фаховій діяльності норм професійної етики та керуватися загальнолюдськими цінностями. Для освітньо-наукової програми

СК10. Здатність самостійно розробляти проекти шляхом творчого застосування існуючих та генерування нових ідей.

Національна кредитна мобільність На основі двосторонніх договорів між КВНЗ «Вінницька академія неперервної освіти» та іншими навчальними закладами України.
Міжнародна кредитна мобільність На основі двосторонніх договорів між КВНЗ «Вінницька академія неперервної освіти»та навчальними закладами інших країн.
Форма атестації Атестація здійснюється у формі публічного захисту (демонстрації) кваліфікаційної роботи та атестаційного екзамену.
Перелік обов’язкових навчальних дисциплін

Охорона праці в галузі

Іноземна мова за професійним спрямуванням

Вища освіта і Болонський процес

Інтелектуальна власність

Анатомія, фізіологія, патологія дітей з основами валеології

Нормативно-правові та організаційні засади роботи психолога та асистента вчителя

Методологія наукових досліджень

Експериментальна психологія

Математично-статистичні основи психолого-педагогічного дослідження

Психологія саморегуляції особистості

Психологія професійної орієнтації та професійного відбору

Основи Паблік Рілейшнз

Психологія і педагогіка вищої школи

Психологія креативності

Основи дефектології

Основи тифло- та сурдопсихології

Технології виховання та навчання осіб з обмеженнями функцій життєдіяльності

Психологія осіб з порушенням опорно-рухового апарату та з комплексними вадами

Перелік вибіркових навчальних дисциплін

Збереження психічного здоров'я

Соціальна та екологічна безпека

Основи сімейного консультування

Психологія сексології та сексопатології

Гендерна психологія

Етнічна психологія

Міжнародний досвід організації соціально-психологічної роботи

Інноваційні технології викладання психологічних дисциплін у ВНЗ (спецкурс)

Методика складання психокорекційних програм

Психологія освітнього середовища

Психологія конфлікту

Тренінг партнерського спілкування

Психологія деструктивних емоційних станів

Профілактика дезадаптованості особистості в особливих умовах

Психологія людей з особливими потребами (спецкурс)

Технології психолого-педагогічної терапії

Патопсихологія та клінічна психологія

Анатомія і фізіологія центральної нервової системи

Психологічна допомога в екстремальних ситуаціях

Психологія опановуючої поведінки