VT Wedding - шаблон joomla Mp3
Mobile menu

науково-методичний супровід

РЕПОЗИТАРІЙ(Кафедра екології, природничих та математичних наук)


СПИСОК ВИКЛАДАЧІВ, ЯКІ ЗАБЕЗПЕЧУЮТЬ ОСВІТНІЙ ПРОЦЕС ДЛЯ СВО "МАГІСТР"
СПИСОК ПРАЦЬ ВИКЛАДАЧІВ, ЯКІ ЗАБЕЗПЕЧУЮТЬ ОСВІТНІЙ ПРОЦЕС ДЛЯ СВО "МАГІСТР"
РОБОТИ СТУДЕНТІВ

ВИБІРКОВА КОМПОНЕНТА

Електронна бібліотекаибірковий компонент професійної підготовки)

ВК.01 Екологічна паспортизація

Мудрак О.В. Методика створення екологічних паспортів заповідних об’єктів // “Наукові доповіді НУБіП”. 2009. 4 (16). http: //www.nbuv.gov.ua/e-journals/Nd/2009-4/09movppo.pdf 

https://drive.google.com/open?id=1hW6qm7tOZtye0pSuSV-teikjuiPYk5KW

Строкаль В.П. Екологічна паспортизація об'єктів господарювання за типами природокористування: теоретичне і практичне обгрунтування // Вісник ХНАУ № 2, 2013. С. 247-256.
https://drive.google.com/open?id=1-1DC6SsxtUaHd0r9WRpV70AsN_mhFFyW

Мудрак О.В. Екологічна паспортизація лісових угідь як структурних елементів екомережі в контексті збалансованого розвитку / О.В. Мудрак, Ю.А. Єлісавенко // Національна екологічна політика в контексті європейської інтеграції України: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (Київ, 27 жовтня 2010 р.). К.: Центр екологічної освіти та інформації, 2010. С. 176–180.

https://drive.google.com/open?id=1x4tyD5tLIPtBj9rrDs4IuCqCemnPW3oS


Удосконалення нормативної бази регулювання ведення лісового господарства на територіях природно-заповідного фонду (ПЗФ) України та відповідний міжнародний досвід / О. Кагало, М. Чернявський, Л. Проценко, О. Андрєєва. К., 2016. 133 с.

https://drive.google.com/open?id=1QEFWhdbnn_I_idffThgEZ7SFyh04i7IY


Агролісівництво: еколого-збалансований розвиток : навчальний посібник (гриф МОНУ №22.01/10-1716 від 08.05.2019 р.) / О.Т. Урушадзе, Т.Ф. Урушадзе, О.М. Нагорнюк, О.В. Мудрак, О.І. Дребот; за науковою редакцією академіка НААНУ О.І. Фурдичка. Тбілісі- Київ-Херсон, Видавничий дім «Гельветика», 2019.482 с.

https://drive.google.com/open?id=1tkz__xXtjpniNSb8nKnhF9xY5NRvLRJp

Заповідна справа. Практикум. Навчально-методичний посібник / Укладачі: Мудрак О.В., Кравчук Г.І., Єлісавенко Ю.А., Дзюмак М.А. Вінниця: ВНАУ, 2011. 104 с.

https://drive.google.com/open?id=13_5H7ic9cX7HuoK7zgjgGnOsYfVvmhfG

Сільський зелений туризм: робимо перші кроки / Укладачі: Черній О., Носальський Т., Бас О., Шеремета, Дорох В.  Вінниця, 2016. 61 с. 

https://drive.google.com/open?id=1OtotJqtvQQg6aAdCKEpTq9gCgY0fTcf_

Моніторинг довкілля: підручник / [Боголюбов В. М., Клименко М. О., Мокін В. Б. та ін.]; під ред. В.М. Боголюбова. [ 2-е вид., перероб. і доп.]. Вінниця: ВНТУ, 2010. 232 с.

https://drive.google.com/open?id=1q6YClqYXOtlHir46y0WIQ5hvi7tVWmRH

Сучасні напрями економічного забезпечення раціонального природокористування в Україні / [за наук. ред. акад. НААН України, д.е.н., проф. М.А. Хвесика, д.г.-м.н., проф. С.О. Лизуна; Державна установа «Інститут економіки природокористування та сталого розвитку Національної академії наук України»]. К.: ДУ ІЕПСР НАН України, 2013. 64 с.

https://drive.google.com/open?id=1YTq_EVKY5ggTjcNe4ct6HOAoHEEegd42

Клименко М.О., Залеський І.І. Збалансоване використання водних ресурсів: навчальний посібник. Рівне: НУВГП, 2016. 337 с.

https://drive.google.com/open?id=1V5SbX2Bn5aRJlLxX1aF99Omfx1E62E0y

Стратегія сталого розвитку (туристична галузь) / В.М. Ісаєнко, К. Д. Ніколаєв, К.О. Бабікова та ін. К.: Вид-во НПУ імені М.П. Драгоманова, 2014. 295 с.

https://drive.google.com/open?id=1-Be8WRTUKZTxPEk4xSsxI9nYeXAqD8NX


Як провести інвентаризацію відходів: алгоритм дій для еколога / Екологія підприємства   //   № 3 (68) березень 2018. С. 52-55.

https://drive.google.com/open?id=10Zhg3F3axxfooJ5kw0Qes1Ax6wCn7-t_


Заповідна справа: навч. посіб. для студентів галузі знань 10 “Природничі науки” (cхвалено до друку Вченою радою Державної наукової установи “Інститут модернізації змісту освіти” протокол №6 від 04.06.2020 р.) / О.В. Мудрак, Г.В. Мудрак. Херсон: ОЛДІ-ПЛЮС, 2020. 640 с.

https://drive.google.com/file/d/1XpzhA83HN7bbBoSjuFWGJgME_laD8KwK/view?usp=sharing

 

ВК.02 Екологічний менеджмент і аудит

Системи екологічного управління: сучасні тенденції та міжнародні стандарти. Посібник /С.В. Берзіна, І.І. Яреськовськата ін. К: Інститут екологічного управління та збалансованого природокористування, 2017. 134 с.

https://drive.google.com/file/d/15yqe9O-Hs8-N2fhQe58S8OqP0gML-GPv/view?usp=sharing

Водні ресурси: використання, охорона, відтворення, управління: Підручник для студентів вищих навч. закладів /А.В. Яцик, Ю.М. Грищенко, Л.А. Волкова, І.А. Пашенюк. К.: Генеза, 2007. 360 с

https://drive.google.com/file/d/11SZ34Quwnu76a_TUkcdWuFwL2XMVOocJ/view?usp=sharing

Екологічний менеджмент: підручник /Н. С. Шлапак, В. С. Волошин, Т. В. Серкутан. Маріуполь : ПДТУ, 2016. 205 с.

https://drive.google.com/file/d/1Z-pbIy72o4pBM8kRQwHKdk1jnPhd6KVw/view?usp=sharing

 

Хом’як О.А.«Екологічний менеджмент і аудит підприємств аграрного сектору»: навчальний посібник для студентів екологічного факультету за кредитно-трансферною накопичувальною системою організації освітнього процесу / О.А. Хом’як, Н.Є. Гриневич, Н.М. Присяжнюк, Ю.В. Куновський, О.Р. Михальський. Біла Церква, 2018. 88 с.

https://drive.google.com/file/d/1M51zIVyExkdeFhhs0lDIpmInQFTUrbDN/view?usp=sharing

Екологічний менеджмент:Зб. наук. пр. / За ред.В.А. Гайченка. К.: МАУП,

2006. 266 с.

https://drive.google.com/file/d/1BKdN2Y7SXix4hLLwJT3GpKJ4YjcqA-w5/view?usp=sharing

Конспект лекцій з дисципліни «Теоретичні основи екологічного менеджменту»

https://drive.google.com/file/d/1TCeOYD1a-V6_o0yzkV1fbMgUceEwlstC/view?usp=sharing

Екологічний менеджмент: навч.-метод. комплекс для студ. маг. програми «Екологічне підприємництво» спец. «Економіка підприємства» / Л.П. Гацька.- К., 2014. 67 с.

https://drive.google.com/file/d/1Mr7jwctqCc4kNiMhbaD3iLLxYyvv5BQ7/view?usp=sharing

Курс лекцій з дисципліни «Екологічне управління та безпека бізнесу»

https://drive.google.com/file/d/1GvjSFioD07BuSDD8zqBtBHr0VWpMUQ-A/view?usp=sharing

Навчально-методичні рекомендації для самостійного вивчення курсу «Екологічний менеджмент», для студентів очної та заочної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня «Магістр», галузь знань 1801 «Специфічні категорії», спеціальності 8.18010012 «Управління інноваційною діяльністю» / Навчально-науковий інститут післядипломної освіти НУБІП України. – К.: ННІ ПО НУБіП України. 2014. 69 с.

https://drive.google.com/file/d/187SYKoQQzfwZYwd1qSXy344IzbRoBaB3/view?usp=sharing

ВК. 03 Екологічна освіта і культура для сталого розвитку

Формування екологічної компетентностіучнів шляхом впровадження освіти для сталого розвитку в курсібіології 9 класу: навчально-методичний посібник/О.В.Мудрак, С.Г. Сапон. Вінниця: ТОВ«ТВОРИ». 2019. 48 с.

https://drive.google.com/open?id=14kGNuaOV1SfrrJ9YMRXxzLzw-PAgUork

Соціальна ініціативність: змістово-технологічне забезпечення:посіб. /Т.К. Окушко, Ж.В. Петрочко, Н.В. Чиренко, Н.О. Шпиг,О.В. Пащенко, Л.М. Сокол, О.В. Долгова; наук. ред. Т.К. Окушко. Харків : «Друкарня Мадрид», 2015. 222 с.

https://drive.google.com/open?id=1DcbJX5OguLPLA5nRhFg7EikYTD-e1X1i

Парадигматичні аспекти й дилеми розвитку науки та освіти [монографія] /[за ред.:Я. Ґжесяк, І. Зимомря, В. Ільницький]. Конін – Ужгород – Мелітополь – Херсон– Кривий Ріг: Посвіт, 2019. 318 с.

https://drive.google.com/open?id=1YAJ0IjiIQ6Fx9Jknf6LR5e-4CkYHBMo-

Розвиток сучасної освіти і науки: результати, проблеми, перспективи. Аксіологічні аспекти в розвитку науки та освіти / [редактори-упорядники:Я.Ґжесяк, І.Зимомря, В.Ільницький]. Конін – Ужгород – Херсон – Кривий Ріг: Посвіт, 2018. 422 с.

https://drive.google.com/open?id=1GrRfSxuYMDzQyiQClLinW6dSck6MN7YX


Мудрак О.В.
Програмно-цільовий освітній проект“Екошкола – школа майбутнього”. Навчально-методичний посібник. – 2-е видання, доповнене, зі змінами / О.В. Мудрак, Г.В.Мудрак. Вінниця: ТОВ “Нілан-ЛТД”. 2016. 94 с.

https://drive.google.com/open?id=1rad2hlaEAbvV8HmBQdLvCKii_ssr8EaQ


Мудрак О.В.
Практичні роботи з екології. 11 клас. Рівень стандарту. Академічний рівень / О.В. Мудрак, Г.В. Мудрак, Г.А. Опаренюк. Вінниця: ТОВ “Нілан-ЛТД”, 2018. 54 с.

https://drive.google.com/open?id=14MeA38W8VhAOKQxxu8-qGlysvbYq13Ux


Саєнко Т.В., Бойченко С.В.
Екологічна освіта сьогодні – екологічне майбутнє завтра.Проблеми і перспективи вищої освіти [Монографія]. К.: Видавництво НАУ, 2013. 450 с.

https://drive.google.com/open?id=1RQRFdH4eYIRY0pqP_uWGBbo2nYHWzh9tЕкологічна культура: методичні рекомендації для самостійної роботи студентів /Мирослава Петровська. Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2013. 84 с.

https://drive.google.com/file/d/1jGcIe4q387hQqgYWPuJuMW0C6GwXTo31/view?usp=sharing

Екологічна культура: навчальний посібник. /В. І. Дубовий, О. В. Дубовий. Херсон: Грінь Д.С., 2016. 256 с.

https://drive.google.com/file/d/1g7rXUD3f7aWtcRKPr8yAkJcBkr-kNI9V/view?usp=sharing

Екологічна освіта – пріоритетний напрямок державної політики: каталог кн.-інформ. виставки / [уклад. Л. М. Локотош; ред. Л. А. Жолобко]. Івано-Франківськ: НТБ ІФНТУНГ, 2015. 49 c.

https://drive.google.com/file/d/1VRYlrE-DLovUd2D_puNW8etiPx1DUsIV/view?usp=sharing

ВК. 04 Соціально-екологічний моніторинг

Навчальний посібник для вивчення дисципліни «Моніторинг довкілля» для студентів напряму підготовки 6.040106 «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування» освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр».– Полтава: ПолтНТУ, 2016. 117 с.

https://drive.google.com/file/d/1kzVn62Ou1UtfZR9X5pvCRtCHFJSd55rR/view?usp=sharing

Моніторинг довкілля: підручник. – Том 1 /Запольський А. К., Войцицький А. П., Пількевич І. А., Малярчук П. М., Багмет А. П., Парфенюк Г. І.– Кам'янець-Подільський: ПП «Медобори-2006». 408 с.

https://drive.google.com/file/d/1ibAR8wDvfb8OoE9si1kxwK_Zwj5AijS1/view?usp=sharing

Моніторинг довкілля: підручник / [Боголюбов В.М., Клименко М.О., Мокін В. Б.та ін.]; за ред. проф. В.М. Боголюбова. Вид. 2-ге, переробл. і доповн. – Київ: НУБіПУ, 2018. 435 с.

https://drive.google.com/file/d/1GFBwifQBFnzkJF78nsKjZaoVSq44aeFz/view?usp=sharing

Крайнюков О.М., Некос А.Н.Моніторинг довкілля (Моніторингнафтогазоносних територій): підруч. для студ. вищ. навч. закл. / О. М. Крайнюков, А. Н. Некос; худож.-оформлювач В. М. Карасик. Харків: Фоліо, 2015. 203 с.

https://drive.google.com/file/d/1_-ZkZQtVzEHSnNJTYnZ-1m00frOivFiv/view?usp=sharing

Моніторинг навколишнього природного середовища//Юридична енциклопедія: [у 6 т.]/ ред. кол.Ю. С. Шемшученко (відп. ред.) [та ін.] — К. : Українська енциклопедія ім. М. П. Бажана, 2001. Т.3: КМ. 792с.

Екологічний моніторинг//Словник – довідник з екології: навч.-метод. посіб./ уклад.О. Г. Лановенко, О. О. Остапішина.— Херсон: ПП Вишемирський В.С., 2013. С.79.

https://drive.google.com/file/d/1ui6WTbs9mpe232VPloIxnsKaMnEg7PQ3/view?usp=sharing

Інформація про стан навколишнього природного середовища//Словник – довідник з екологі: навч.-метод. посіб./ уклад.О. Г. Лановенко, О. О. Остапішина.— Херсон: ПП Вишемирський В.С., 2013. С.104.

Моніторинг...Моніторинг довкілля//Словник – довідник з екології: навч.-метод. посіб./ уклад.О. Г. Лановенко, О. О. Остапішина.— Херсон: ПП Вишемирський В.С., 2013. С.124.

Екологія: навч.-метод. посіб. /Володимир Худоба, ЮліяЧикайло. Львів: ЛДУФК, 2016. 92 с.

https://drive.google.com/file/d/1YmdwJh42eYwd98eH0_WuUX244aHQ_gm8/view?usp=sharing

ВК. 05 Екологічний туризм

Сільський зелений туризм: робимо перші кроки / Укладачі:ЧернійО., НосальськийТ., БасО., Шеремета,ДорохВ.- Вінниця, 2016. 61 с.

https://drive.google.com/open?id=1OtotJqtvQQg6aAdCKEpTq9gCgY0fTcf_

Екологічний туризм: навч. посіб. /Г.О. Сорокіна; Держ. закл. "Луган. нац. ун-т імені Тараса Шевченка". - Луганськ: Вид-во ДЗ "ЛНУ імені Тараса Шевченка", 2013. - 206 с.

https://drive.google.com/file/d/1E7eguntgVSUONwpyv3omA24AzO9rz0WF/view?usp=sharing

Екогеографія та екотуризм: Підручник /В.Г. Петрук,О.В. Бондарчук, І.А. Трач, О.Ю. Панасюк, Ю.І. Царук, В.Д. Ваколюк. - Вінниця: ТОВ "Нілан-ЛТД", 2016. - 178 с.

https://drive.google.com/file/d/1Y-nXHWeL_8zXH06GrdZuxw1jekmtRz8E/view?usp=sharing

Екологічний туризм: навчальний посібник /В.І. Вишневський.К.: Інтерпрес ЛТД, 2015. 140 с.

https://drive.google.com/file/d/1H-Yo7NJWHU9oNzmlWZmO5cCaoy1C06qG/view?usp=sharing

Географія туризму

https://drive.google.com/file/d/1eTBc7_nZy5sNhXyyKHy3TvrHF1jyI36D/view?usp=sharing

Король О.Д., Крачило М.П. Менеджмент туризму: Навч. посіб.-К.: Знання, 2009. 248 с.

https://drive.google.com/file/d/1eXRb_hGar3cYi22FRu9SRcWqN4J-fxsX/view?usp=sharing

Сітницький Ю.І. Мандрівки по Карпатах (путівник). – Львів: «Бібльос»-«Брук», 1993. 51 с.

https://drive.google.com/file/d/1xP2wx0A3r160eWLkhoti1lmjTm4z24wN/view?usp=sharing

Організація туризму: підручник / І.М. Писаревський, С.О. Погасій, М.М. Поколодна та ін.; за ред. І.М. Писаревського. – Х.: ХНАМГ, 2008. 541 с.

https://drive.google.com/file/d/1_JvX7Lq8WOdUNt81QyOoOvbbiIBVoUKj/view?usp=sharing

Ващишин М. Правове регулювання туристичної діяльності: навч.-метод. посібник / М. Ващишин. – Л.: ПП Сорока Т.Б., 2014. 168 с.

https://drive.google.com/file/d/1SURHcG0Uw2wfFSV1CsisB0iHIpFysdNT/view?usp=sharing

Король О.Д.Основи туристського маркетингу. Чернівці: Рута, 2002. 110 с.

https://drive.google.com/file/d/1Uqaim7o5y_GaRdbE2GNzAEiYxZXXZiqW/view?usp=sharing

ВК. 06 Антропогенний вплив на природні екосистеми


Екологія: Навчальний посібник /Д. В. Лико, С. М. Лико, О. І. Портухайта інші; за редакцією С. М. Лико. 2-ге вид. Херсон: ОЛДІ-ПЛЮС, 2016. 300 с.

https://drive.google.com/open?id=1fYedCkv2Ry0rpgMJsoj770SWW4StuE2R

Заповідні перлини Хмельниччини / За заг. ред. Т.Л. Андрієнко – вид. 2-е, виправл. та доповн. – Кам’янець-Подільський: Видавництво П.П. Мошинський В.С., 2008. 248 с.

https://drive.google.com/file/d/1hOPwdR1Njk7McN4Fu57hI77Gr9IFcpaq/view?usp=sharing

Екологічна мережа міста Хмельницького: монографія / Н.Г. Міронова, Л.С. Юглічек, Л.П. Казімірова. – Хмельницький: Заколодний М.І., 2019. 270 с.

https://drive.google.com/file/d/1iK35ZPvz4Q3SfyLDzFnWXzQJ69SZdl78/view?usp=sharing

Заповідна справа: навч. посіб. для студентів галузі знань 10 “Природничі науки” (cхвалено до друку Вченою радою Державної наукової установи “Інститут модернізації змісту освіти” протокол №6 від 04.06.2020 р.) / О.В. Мудрак, Г.В. Мудрак. Херсон: ОЛДІ-ПЛЮС, 2020. 640 с.

https://drive.google.com/file/d/1XpzhA83HN7bbBoSjuFWGJgME_laD8KwK/view?usp=sharing

Основи екології: навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів /В. А. Зеленська. Краматорськ: ДДМА, 2011. 208 с.

https://drive.google.com/file/d/1D9114ID8XZLiEufJTOieCrlEmKawtEAe/view?usp=sharing

Національний природний парк «Мале Полісся»: наукові нариси до створення / [Т.Л. Андрієнко, Р.Г. Білик, Л.П. Казімірова, М.Д. Матвєєв, Л.С. Юглічек]. Кам’янець-Подільський: ПП Мошинський, 2011. 156 с.

https://drive.google.com/file/d/1vOoW9u2QKqz8xLX3uwKRpgbwwUNkOuut/view?usp=sharing

Некос В.Ю., Максименко Н.В., Владимирова О.Г., Шевченко А.Ю.Нормування антропогенного навантаження на навколишнє природне середовище: Підручник для студентів екологічних спеціальностей вищих навчальних закладів. Вид. 2-ге до. і перероб. Х.: ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2007. 288 с.

https://drive.google.com/file/d/1emEhfLoGgZYiC19Ypz-gmdgINGS83kZB/view?usp=sharing

Екологія:підручникдлястудентіввищихнавчальнихзакладів/кол.авторів;зазагальноюред. О.Є. Пахомова. Харків:Фоліо, 2014. 666 с.

https://drive.google.com/file/d/1aKqGBc8T5vXpbHXjr7pSj2X2oH40_YGJ/view?usp=sharing

Азаров С.І. Визначення надійності екосистем до чинника антропогенного тиску /С.І. Азаров, В.Л. Сидоренко, О.С. Задунай / Екологічна безпека та природокористування, № 3–4 (24), 2017. – С.50-56.

https://drive.google.com/file/d/1NrzPci-Y9qqAvhZchxTnKbo-wLmPGzwR/view?usp=sharing

Юглічек Л.С.Екологічна мережа Хмельниччини / Л.С. Юглічек,

Т.В. Виговська. Хмельницький : Видавництво Хмельницького університету управління і права, 2011. 100 с.

https://drive.google.com/file/d/1o1pkZR35a3M-cYcCX2CMG4ekBvZ5fTI_/view?usp=sharing

Любинська Л. Г.Флора Хмельниччини. Навчальний посібник /Л.Г. Любінська, Л.С. Юглічек . Хмельницький: ТзОВ «Поліграфіст», 2017.240 с.

https://drive.google.com/file/d/1RYn4Uh8_fyxuch-b-0-TvgCHQcF1C6K2/view?usp=sharing

ВК. 07 Збалансоване природокористування


Агролісівництво: еколого-збалансований розвиток : навчальний посібник (гриф МОНУ №22.01/10-1716 від 08.05.2019 р.) /О.Т. Урушадзе, Т.Ф. Урушадзе, О.М. Нагорнюк, О.В. Мудрак, О.І. Дребот; за науковою редакцією академіка НААНУ О.І. Фурдичка. Тбілісі- Київ-Херсон, Видавничий дім «Гельветика», 2019.482 с.

https://drive.google.com/open?id=1tkz__xXtjpniNSb8nKnhF9xY5NRvLRJp

Мудрак О.В. Екологія. Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів (гриф МОНУ №1.4/18-Г-1326 від 04.12.2006). Вінниця. 2011. 520 с.

https://drive.google.com/open?id=13Oeax60H4umWBcXcVhzet8jzftW8Jx1Y

Мягченко О.П.Основи екології. Підручник. Київ: "Центр учбової літератури",2010. 312 с.

https://drive.google.com/open?id=1qVRx9mqpsBRC_tNXgs4Dx3c4DD8oEQvV

Економіка довкілля і природних ресурсів: навчальний посібник / зазаг. ред.П.Т. Бубенка; Харк. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О.М. Бекетова. Х.: ХНУМГ, 2014. 280 с.

https://drive.google.com/open?id=1vWoWCzKqrdRt7bT9OafZ841g6tlguP5G

Балджи М.Д. Організаційно-економічні засади комплексногоприродокористування на регіональному рівні: [Монографія] /М.Д. Балджи. Одеса: Атлант, 2010. 500 с.

https://drive.google.com/open?id=1RcTJl_Pu6vssRqK5ZMjuhVAe6jBp6SoO

Клименко М.О., Залеський І.І.Збалансоване використання водних ресурсів: навчальнийпосібник. Рівне: НУВГП, 2016. 337 с.

https://drive.google.com/open?id=1V5SbX2Bn5aRJlLxX1aF99Omfx1E62E0y

Еколого-економічні засади раціонального природокористування: теоріята практика реалізації: [кол. моногр.] /Л.В. Єлісєєва, Р.С. Стрільчук,О. М. Стрішенець[та ін.] ; за заг. ред. д-ра екон. наук, проф.О.М. Стрішенець. Луцьк: Вежа-Друк, 2015. 236 с.

https://drive.google.com/open?id=1BJvmuoDRX4wIJy1yC2NJ7XbZavUDCEgr

Сучасні напрями економічного забезпечення раціональногоприродокористування в Україні / [за наук. ред. акад. НААН України, д.е.н.,проф.М.А. Хвесика, д.г.-м.н., проф.С.О. Лизуна; Державна установа «Інститутекономіки природокористування та сталого розвитку Національної академіїнаук України»]. К.: ДУ ІЕПСР НАН України, 2013. 64 с.

https://drive.google.com/open?id=1YTq_EVKY5ggTjcNe4ct6HOAoHEEegd42

Екологічні основи збалансованого природокористування в агросфері: навчальний посібник / заред. проф.С.П. СонькатаН.В. Максименко. Х.: ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2015. 572 с.

https://drive.google.com/open?id=1xLucvsM0gid_xrP7BoHd_wtAlRQZKabW

Г.Денисик, О.МудракВінниччина: загальні й регіональні екологічні проблеми. Навчальний посібник. Вінниця, 2006. 150 с.

https://drive.google.com/open?id=10gPB37zTfnuxds0dlIJr2Q2P9FtsmYcS

Петрук В.Г., Білявський Г.О., Мудрак О.В.Вступ до фаху. Навчальний посібник для студентів напряму підготовки6.040106 “Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансованеприродокористування” (гриф МОНУ№1/11 – 9565 від 15.10.2010 р.). Херсон: Грінь Д.С., 2014. 315 с.

https://drive.google.com/open?id=1R7lnrx5xyTjFr6HnWeON3SoLahGyQSFD

https://drive.google.com/open?id=1OaDQVM2c7MxbpGykeBTrbBL88CR50IVq

Мудрак О.В.Екологічний стан довкілля Вінницької області: Навчально-методичний посібник – Вінниця: “ФОП Корзун Д.Ю”., 2011. 104 с.

https://drive.google.com/open?id=1tWiXWGnAbePtF6iDm5Lns6kyjUX8vcFg

Саєнко Т.В., Мудрак О.В., Познанська О.В.Екологія. Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів. Вінниця: ТОВ “Вінницька міська друкарня”, 2011. 204 с.

https://drive.google.com/open?id=1jJ4DUQ0m8IDHd_RvEmkjEXaKSZUesN7M

Прикладная экология: учебное пособие для вузов /Т.А. Трифонова, Н.В. Селиванова, Н.В. Мищенко. М.: Академический Проект: Традиция, 2005. 384 с.

https://drive.google.com/open?id=1bTn94PtlfgsI_zBx1qQNsTLsAupkuDbB

Правова охорона атмосферного повітря: практичні аспекти / За заг. ред.Т.М.Жиравецького, О.В. Кравченко- Львів: ЕПЛ, 2011. 120 с.

https://drive.google.com/open?id=1aoJh4UG8uwjgocWC6PlITnQeY0w6eiPz

Водні ресурси: використання, охорона, відтворення, управління: Підручник для студентів вищих навч. закладів /А.В. Яцик, Ю.М. Грищенко, Л.А. Волкова, І.А. Пашенюк. К.: Генеза, 2007. 360 с

https://drive.google.com/file/d/11SZ34Quwnu76a_TUkcdWuFwL2XMVOocJ/view?usp=sharing

ВК. 08 Екологічне інспектування

Лико С.М.Екологічний контроль в агропромисловому комплексі: навчально-методичний посібник / С.М. Лико – Херсон: ОЛДІ-ПЛЮС, 2016. 304 с.

унік Т.М., Плисенко Т.М.Природоохоронне інспектування: Навчальний посібник. – Кіровоград: 2007. -250 с.
http://eco.com.ua/sites/eco.com.ua/files/lib1/navch_mat/ekolog_inspekt/literatura/tunik_prirodoohoronne_inspektuvannja.pdf


Природоохоронне інспектування: конспект лекцій / укл.: Сівак В.К., Солодкий В.Д., Данілова О.М., Пантело І.М. Чернівці : Чернівецький нац. ун-т, 2011. 164 с.
http://eco.com.ua/sites/eco.com.ua/files/lib1/navch_mat/ekolog_inspekt/literatura/sivak_prirodoohoronne_inspektuvannja.pdf


Нехорошков В.П.Природоохоронне iнспектування: навчальний посiбник. Одеська державна академiя холоду. 2011. 156 с.
http://eco.com.ua/sites/eco.com.ua/files/lib1/navch_mat/ekolog_inspekt/literatura/nehoroshkov_prirodoohoronne_inspektuvannja.pdf


Ладиженський В. М. Конспект лекцій навчальної дисципліни «Екологічне інспектування» (для студентів 5 курсу денної і 6 курсу заочної форм навчання освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліст, спеціальності 7.070801 (7.04010601) „Екологія та охорона навколишнього середовища”) / Ладиженський В.М., Телюра Н.О.; Харк. нац.. акад.. міськ. госп-ва. – Х.: ХНАМГ, 2011. 31 с.
http://eco.com.ua/sites/eco.com.ua/files/lib1/navch_mat/ekolog_inspekt/literatura/ladizhenskij_ekologichne_inspektuvannja.pdf


Клименко М.О., Прищепа А.М., Стецюк Л.М. та ін. Екологічне інспектування: Підручник / М.О. Клименко, А.М. Прищепа, Л.М. Стецюк, О.А Брежицька. Херсон: ОЛДІ ПЛЮС, 2014. 400 с
http://ep3.nuwm.edu.ua/11681/1/%D0%9A%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE%20%D0%9C.%D0%9E.%2C%20%D0%9F%D1%80%D0%B8%D1%89%D0%B5%D0%BF%D0%B0%20%D0%90.%D0%9C.%2C%20%D0%A1%D1%82%D0%B5%D1%86%D1%8E%D0%BA%20%D0%9B.%D0%9C.%2C%20%D0%91%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B8%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B0%20%D0%9E.%D0%90.%29%D0%95%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B5%20%D1%96%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F.pdf


Методичні вказівки до виконання практичних робіт з курсу «Екологічне інспектування» /Склали: Кравець В.А., Хазіпова В.В. Макіївка: ДонНАБА, 2011- 147с.
https://studfile.net/preview/5433066/


Екологія, природокористування та охорона навколишнього середовища: прикладні аспекти: матер. Всеукр. наук.-практ. заоч. конф. студ., аспір. та молод. учених, м. Маріуполь, 25 травня 2018 р. / за заг. ред.
Г.О. Черніченка.Маріуполь: МДУ, 2018. 96 с.
http://mdu.in.ua/Nauch/Konf/2018/vseukrajinska_naukovo-praktichna_zaochna_konferenc.pdf


Дронова О. Л. Запотоцький С. П.
Сучасне природокористування: суспільно-географічний контекст : навчально-методичний посібник. К.: Прінт-Сервіс, 2018. 214 с.
http://www.geo.univ.kiev.ua/images/doc_file/navch_lit/PosibnikDronovaZapot2018.pdf


Нормування антропогенного навантаження на навколишнє середовище. Частина 1. Нормування інгредієнтного забруднення: навчальний посібник /
Петрук В. Г., Васильківський І. В., Іщенко В. А., Петрук Р. В., Турчик П. М.Вінниця: ВНТУ, 2013. 253 с.
https://core.ac.uk/download/pdf/52157912.pdf


Методичні вказівки до виконання практичних, самостійних та контрольних робіт з дисципліни «Екологічне інспектування» (для студентів 5 курсу денної і 6 курсу заочної форм навчання освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліст, напряму підготовки 0708 «Екологія», спеціальності 7.070801 «Екологія та охорона навколишнього середовища») / Харк. нац. акад. міськ. госп-ва; уклад.: В.М. Ладиженський, Н.О. Петлюра. Х.: ХНАМГ, 2011. 10 с.
 
http://docplayer.net/161782514-Ekologichne-inspektuvannya.html

https://drive.google.com/open?id=1WjBhJ3-KvzS4ZbuvqIxJf95jmnzwtOMsВК. 09 Збереження і відтворення біорізноманіття

Заповедники мира / Составители: Алексев Б.А. и др. М.: Аванта, 2016. 183 с.

https://drive.google.com/open?id=1FVAwwGtiFSWjLPWTjs1p_pMmFatyLxOk


Зелена книга України / під заг. редак. член-кор. НАН України
Я.П. Дідуха. К.: Альтерпрес, 2009. 448 с.

https://drive.google.com/open?id=1Nf4RbQHPeh0VanqbpURps53UkHYhGUVy

Червона книга України. Тваринний світ / за ред.:І.А. Акімова. К.: Глобалконсалтинг, 2009. 600 с.

https://drive.google.com/open?id=142y_5QCS3JbarYAe8Vo7mLdYkzq6WYL1

Червона книга України. Рослинний світ / за ред.:Я.П. Дідуха. К.: Глобалконсалтинг, 2009. 900 с.

https://drive.google.com/open?id=1zoTTH21sy8kyf5r5vjrZqQa26uVD2plz

Екофлора України : [у 3 т.] /Я.П.Дідух, П.Г.Плюта, В.В.Протопоповата ін. К.: Фітосоціоцентр., Т. 1. 2000. 284 с., Т. 2. 2004. 480 с., Т. 3. 2002. 496 с.

https://drive.google.com/open?id=1Uckrw4LJEBnvftCaXbOVc7J1G0awtRvC

https://drive.google.com/open?id=1UkKm9-CiZQfRKOvW6wNwKdUz02QhOsZC

https://drive.google.com/open?id=1QpozHDMeZmQE8dNEkjFMLqyqM4aV0VXO

https://drive.google.com/open?id=1uq-ZIdX3A0hqikiHaWnzp6abmFsdNN_U

Особливо цінні для збереження ліси:визначення та господарювання.Практичний посібник для України/Богдан Проць, Роман Волосянчук. К., 2008. 146 с.

https://drive.google.com/open?id=1e7Gn-rTxR4Htx83O02hN_J3c2eEOAkED

Мудрак О.В.Особливості збереження біорізноманіття Поділля: теорія і практика/О.В. Мудрак, Г.В.Мудрак [Монографія] – Вінниця: ТОВ “Нілан – ЛТД”, 2013. 320 с.

https://drive.google.com/open?id=1D7-Qx2gyaX-eyxmPys09cHM4xmIR8RKp

Охорона фіторізноманіття Чернігівської області : видиЧервоної книги України /Т.Л. Андрієнко-Малюк, Л.О. Лобань,О.В. Лукаш, Ю.О. Карпенко, Н.П.Гальченко, Л.В. Дідик; підредакцієюТ.Л. Андрієнко-МалюктаО.В. Лукаша. Чернігів: ДеснаПоліграф, 2016. 120 с.

https://drive.google.com/open?id=1orl-WEgiZboT5zlDOgQyChZ376rwfVfu

Удосконалення нормативної базирегулювання ведення лісового господарствана територіях природно-заповідного фонду(ПЗФ) України та відповіднийміжнароднийдосвід/О. Кагало, М. Чернявський, Л. Проценко, О. Андрєєва. К., 2016. 133 с.

https://drive.google.com/open?id=1QEFWhdbnn_I_idffThgEZ7SFyh04i7IY


Заповідна справа.
Практикум. Навчально-методичний посібник / Укладачі: доц. Мудрак О.В., доц. Кравчук Г.І., аспір. Єлісавенко Ю.А., доц.Дзюмак М.А. Вінниця: ВНАУ, 2011. 104 с.

https://drive.google.com/open?id=1VsmfX1_2OwMZ5pOMX5aO9_7f8BdaEXgk

Общая экология: учебное пособие /С.С. Маглыш. Гродно: ГрГУ, 2001. 111 с

https://drive.google.com/open?id=1wUY1IKrt8lJWTvpZ-8I5gO5FJwI_uCxY

Панченко С.М.Лесная растительность Национального природного парка "Деснянско-Старогутский":монография/С.М.Панченко;под.общ. ред.д.б.н.,проф.В.А.Соломахи. Сумы:Университетская книга,2013.312с.

https://drive.google.com/open?id=1cvjOkARBCFcBDobZAndPSrktxZq3K-nC

Василюк О.В., Андрос О.Є., Бондаренко І.С., Шпег Н.І. Ваш перший контактз журналістами та чиновниками (посібник для Дружин зОхорони Природи та інших молодіжних природоохоронних організацій).Видання 1.1. Доповнене та перероблене. Під ред.Андроса О.Є., Бондаренко І.С.К.: НЕЦУ, 2011. 88 с.

https://drive.google.com/open?id=1fljS4f44Xu6CGg-mLbZ7GFcg0BGosU8-

Проць Б.Г., Кагало О.О., Скрильніков Д.В. Плани конвергенції директивЄвропейського Союзу щодо охорони природи в Україні. Львів: ЛігаПресс, 2017.150 с.

https://drive.google.com/open?id=1dGYFG3sOuWV4bRqMe04ttJy9YOn21wO9

Охорона природи і заповідна справа: Методичні вказівки / Укладач:Мудрак О.В.Вінниця: ВДПУ, 2012. 124 с

https://drive.google.com/open?id=1YdopQQLW0_fqHBJJYNg9oForoHxyKfv3

Заповідна справа в Україні: Навчальний посібник. / За загальною редакцієюМ.Д.Гродзинського, М.П.Стеценка. К.: 2003. 306 с.

https://drive.google.com/open?id=1ljTjxpzueTH9yqcWGXZfpAgFuNXYHo1C

Мудрак О.В., Матвійчук О.А., Мудрак Г.В., Матвєєв М.Д., Дребет М.В., Осадчук І.С., Ганчук М.М.Раритети тваринного світу Поділля: стан, загрози, збереження [Монографія]/ За заг. ред.О.В. Мудрака. видання 2-е, виправ. і допов. Вінниця: ТОВ “Нілан-ЛТД” 2018. 594 с.

Зміст. Розділ 1-4

https://drive.google.com/open?id=1VJfIIfLOn3nDfsIdCCP3Ro5Mk9uoMf9P

Invertebrata 1

https://drive.google.com/open?id=1tclmEYugYk26N-BUBTaUFBvbhjzcS-U5

Invertebrata 2

https://drive.google.com/open?id=15l7cWY6T26wcFNIJMYbdvtVGP9P3C3e5

Invertebrata 3

https://drive.google.com/open?id=1Ghe_YWYQlKcgfCha1Yu2135pcuti-Oew

Pisces

https://drive.google.com/open?id=1jTP7zvcgffQ5_ZimacY7Jb15wwCPj14P

Amphibia

https://drive.google.com/open?id=1pE88TaDHMrSJSZig6Grys6Ech_rdpQPO

Reptilia

https://drive.google.com/open?id=1oKTwHHmwM4Sg0pLMTzyQK_poUrbLHlAO

Aves

https://drive.google.com/open?id=1ZT4wy_GY__UCnqyrtOFlEf_aavXl36aH

Aves 2

https://drive.google.com/open?id=1h4U0Dz9UZgQBnHdnB8evvw3tg9uzHNGJ

Aves 3

https://drive.google.com/open?id=1zNDOHOYvHjOyhTy0m8-elqMujl8jhxVr

Aves 4

https://drive.google.com/open?id=1nTrCfpkcqFitKLQ2IoV7CmfTUvaKakud

Mammalia

https://drive.google.com/open?id=1M_tP9VZjiy8M-EV3C_y1lR6Wgtxk9649

Mammalia 2

https://drive.google.com/open?id=1npOtm40jcouQmoI5Gyn9hUhbvle9kIM0

Висновки. Література. Додатки

https://drive.google.com/open?id=1HG_fe0iBFf3NXp6FOLXZ_wc16cZ__2jI

Збудники природно-осередкових інфекцій в екосистемах Півдня України. Монографія.Наконечний І.В., Серебряков В.В.

https://drive.google.com/open?id=1unjfNmzrdxDld4yzrIhM1p0_hGGtsggh

https://drive.google.com/open?id=1kx0Y0WiOHd_9FwPkhzstJM9Gn7bSqFe7

Заповідна справа: навч. посіб. для студентів галузі знань 10 “Природничі науки” (cхвалено до друку Вченою радою Державної наукової установи “Інститут модернізації змісту освіти” протокол №6 від 04.06.2020 р.) / О.В. Мудрак, Г.В. Мудрак. Херсон: ОЛДІ-ПЛЮС, 2020. 640 с.

https://drive.google.com/file/d/1XpzhA83HN7bbBoSjuFWGJgME_laD8KwK/view?usp=sharing

ВК. 10 Управління та поводження з відходами

Управління та поводження з відходами: Підручник / Шаніна Т.П., Губанова О.Р., Клименко М.О., Сафранов Т.А., Коріневська В.Ю., Бєдункова О.О., Волков А.І. За ред. проф.Т.А. Сафранова,проф.М.О. Клименка; Одеськ. Держ. Екологічний Університет. Одеса, ТЕС 2012. 272 с.

https://nuwm.edu.ua/images/content/000/books-2016/42.pdf

Управління та поводження з відходами. Частина 2. Тверді побутові відходи : навчальний посібник /Петрук В.Г., Васильківський І.В., Кватернюк С.М. та ін. Вінниця : ВНТУ, 2015. 100 с.

http://eco.com.ua/sites/eco.com.ua/files/lib1/navch_mat/vidhody/vidh_ch2/tpv_2_all.pdf

Розумне управління відходами спільнот.

https://dzki.kyivcity.gov.ua/files/2018/7/10/Upravlinya_vidchodamy.pdf

Управління та поводження з відходами. Частина 2. Тверді побутові відходи: навчальний посібник /Петрук В.Г., Васильківський І.В., Кватернюк С.М., Турчик П.М., Іщенко В.А., Петрук Р.В. Вінниця: ВНТУ, 2013. 243 с.

http://vasilkivskiy.vk.vntu.edu.ua/file/ea8c814ed234f17434d40ee5ea5f27af.Pdf

Станкевич-Волосянчук О. І., Станкевич-Коваль К. І. Азбука поводження з твердими побутовими відходами: Навчально-методичний посібник за авторською програмою з природоохоронної освіти „ШКОЛА У ПРИРОДІ‖. Ужгород: КП «Ужгородська міська друкарня», 2008. 52 с. http://mcentum.edukit.cv.ua/Files/downloads/%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B1%D0%BD%D0%B8%D0%BA%20%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D1%8F%D1%82%D1%82%D1%8F_%D0%A3%D1%82%D0%B8%D0%BB%D1%96%D0%B7%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F%20%D0%A2%D0%9F%D0%92.pdf

Кращі європейські практики управління відходами (посібник) /А. Войціховська, О.Кравченко, О. Мелень-Забрамна, М. Панькевич, [за заг. ред. О.Кравченко]. Видавництво «Компанія “Манускрипт”. Львів, 2019. 64 с.

http://epl.org.ua/wp-content/uploads/2019/07/Krashchi_ES_praktuku_NET.pdf

Інформаційно-освітні програми щодо поводження із твердими побутовими відходами, електронним та електричним обладнанням (досвід країн ЄС).

http://euinfocenter.rada.gov.ua/uploads/documents/29225.pdf

Система управління екологічною безпекою міста під час надзвичайної події у місці накопичення твердих побутових відходів.

https://nupp.edu.ua/uploads/files/0/events/other/2020/02/ii-tur-ekologia/roboti/08_%D0%91%D0%95%D0%97%D0%9F%D0%95%D0%9A%D0%90_%D0%A2%D0%9F%D0%92.pdf

Борисовська О.О. Інвентаризація та облік відходів: навч. посібник / Дніпро: Літограф, 2017. 168 с.

https://ecology.nmu.org.ua/ua/Studies/183_MASTER/%D0%86%D0%BD%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F%20%D1%82%D0%B0%20%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D1%96%D0%BA%20%D0%B2%D1%96%D0%B4%D1%85%D0%BE%D0%B4%D1%96%D0%B2_%D0%9D%D0%B0%D0%B2%D1%87%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B1%D0%BD%D0%B8%D0%BA.pdf

Інновації у сфері поводження з відходами: досвід та практика. Матеріали науково-практичної конференції, 16 квітня 2019 р. Київ: Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова, 2019. 89 с.

http://enpuir.npu.edu.ua/bitstream/123456789/24454/1/Innovatsii%20U%20Sferi%20Povodzhennia%20Z%20Vidkhodamy%20Dosvid%20Ta%20Praktyka_2019.pdf

Організація ефективного поводження з відходами: як діяти органам місцевого самоврядування (посібник для органів місцевого самоврядування) / А. Войціховська, Н. Куць, М. Панькевич, Л. Тимощук / [за заг. ред. О. Кравченко]. Львів: Видавництво «Компанія “Манускрипт”», 2018. 108с.

http://epl.org.ua/wp-content/uploads/2019/01/EPL_Organizacia_vidhodiv_Net.pdf

ВК. 11 Міжнародна екологічна діяльність

Організація та управління в природоохоронній діяльності: навч. посіб.Н. М. Самойленко, Д. В. Райко, В. І. Аверченко. Харків: НТУ «ХПІ», Видавництво «Лідер», 2018. 174 с. 

http://repository.kpi.kharkov.ua/bitstream/KhPI-Press/37572/1/Book_2018_Samoilenko_Orhanizatsiia_ta_upravlinnia.pdf

Екологічна збалансованість стратегічних ініціатив і проектів (інтегрування довкільних аспектів у стратегічне планування та проектну діяльність): практ. посіб. / Віктор Карамушка; за ред. В. Кучинського. К.: К.І.С., 2012. 138 с.

http://isc.biz.ua/images/HB/Ekologichna_zbalansovanist_WEB.pdf

Організація управління в природоохоронній діяльності: навчально-методичний посібник для проведення контроль-колоквіумів, практичних та самостійних робіт студентів екологічних спеціальностей вищих навчальних закладів. / Н.В. Максименко, Р.О. Квартенко, А.С. Александрова. Х.: ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2014.  46 с. http://dspace.univer.kharkov.ua/bitstream/123456789/14507/2/%D0%9E%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%96%D0%B7%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F%20%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D1%96%D0%BD%D0%BD%D1%8F%20%28%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%BA%D0%B0%29.pdf

Екологічна безпека України: Навчальний посібник /М.І. Хилько. К., 2017. 236 с.

http://www.philosophy.univ.kiev.ua/uploads/editor/Files/Vykladachi/Hylko/%D0%A5%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BA%D0%BE%20%D0%9C.%D0%86.%20%D0%95%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B0%20%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D0%B0%20%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8.%20%D0%9D%D0%B0%D0%B2%D1%87.%20%D0%BF%D0%BE%D1%81..pdf

Навчально-методичний комплекс з курсу „Організація управління в екологічній діяльності” для студентів ІV курсу хімічного факультету за напрямом підготовки 0708 – Екологія, спеціальністю 6.070801 – Екологія, охорона навколишнього середовища та напрямом підготовки 6.030508 „Фінанси і кредит” /Укл.: Л.М. Газуда, В.Й. Ерфан, О.В. Лизанець. Ужгород, 2015. 62 c.

https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/bitstream/lib/15235/1/%D0%9D%D0%B0%D0%B2%D1%87%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE-%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%20%D0%B7%20%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%D1%83.pdf

Організація управління в екологічній діяльності: [підручник для студентів екологічних спеціальностей вищих навчальних закладів] / Н.В. Максименко, В. В. Задніпровський, Р.О. Квартенко; вид. 3-тє, перероб. і доп. Х. : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2011. 282 с.

https://core.ac.uk/download/pdf/46591364.pdf

Міжнародний судовий форум: «Судовий захист природного довкілля та екологічних прав» (м. Київ, 7 листопада 2019 року): Збірник матеріалів. Київ, 2019. 192 с.

https://supreme.court.gov.ua/userfiles/media/Zbirnik_Eko_forum.pdf

Екологія і організація природоохоронної діяльності: навчальний посібник. К.: Національна академія управління, 2005 р. 304 с.

https://www.nam.kiev.ua/files/publications/966-8406-14-1.pdf

КУРС ЛЕКЦІЙ з дисципліни «ЕКОЛОГІЧНЕ УПРАВЛІННЯ ТА БЕЗПЕКА БІЗНЕСУ».

http://elartu.tntu.edu.ua/bitstream/123456789/20649/1/zbirnyk_lektsii_eutabb-1.pdf

Микієвич М.М., Андрусевич Н.І., Будякова Т.О.Європейське право навколишнього середовища. Навчальний посібник. Львів, 2004. 256 с.

http://epl.org.ua/images/pdf/people/EUROPEAN_UNION_ENVIRONMENTAL_LAW.pdf

Салавор O.M., Ничик О.В. Організація управління в екологічній
діяльності. Курс лекцій для студ. напряму 6.040106 «Екологія, охорона
навколишнього середовища та збалансоване природокористування» ден. та
заочна форма навчання. К.: ІІУХ'Г, 2012. 71с.

http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/12229/1/Management.pdf

ВК. 12 Інтелектуальна власність

Актуальні проблеми права інтелектуальної власності : Навчальнийпосібник /В. К. Матвійчук, С. А. Пилипенко, Т. П. Устименкота ін.; За ред. І.С. Тімуш, Ю.В. Нікітіна, В.П. Мироненко. К.: Національна академія управління, 2014. 352 с.

https://drive.google.com/file/d/1erx_VgbcG-bPkAScFEcpfOmUfz8iV2WA/view?usp=sharing

Посібник для суддів з інтелектуальної власності /Бенедисюк І. М. та ін. Київ: К.І.С., 2018. 424 с.

ttps://drive.google.com/file/d/1Gue24JVBftrtuOKLYwcoEy60ij9jBpAW/view?usp=sharing

Інтелектуальна власність [Електронний курс]: навч. посіб. / І.О. Мікульонок. 3-тє вид., переробл. і допов. К. : НТУУ «КПІ», 2012. 238 c.

https://drive.google.com/file/d/11BKh4YEyzjC0_aG_KCZ2sGuYCJ2al8MG/view?usp=sharing

Інтелектуальна власність: навчальний посібник /О.О. Ястремська. Х.: Вид. ХНЕУ, 2013. 124 с.

https://drive.google.com/file/d/1ORhXQ6m9yUgWayynb-5RRYF2h-vOEDQ0/view?usp=sharing

Інтелектуальна власність: підручник для студентів неюридичних факультетів /В. О. Семків, Р. С. Шандра. Львів: Галицький друкар, 2015. 280 с.

https://drive.google.com/file/d/1XruE31Cs-AOLoXZdBIRdlxsxslLnudQ0/view?usp=sharing

Право інтелектуальної власності України: Конспект лекцій / Авт.:В.М. Крижна, Н.Є. Яркіна.; За ред. В.І. Борисової.Х.: Нац. юрид. акад.України, 2008. 112 с.

https://drive.google.com/file/d/1bWKI2d4Tc7RLDhI9bqe0kWpWKoydBDvC/view?usp=sharing

Право інтелектуальної власності: Акад. курс: Підруч. для студ. вищих навч. закладів /О.П. Орлюк, Г.О. Андрощук, О. Б. Бутнік-Сіверськийта ін.; За ред. О. П. Орлюк, О. Д. Святоцького. К.: Видавничий Дім «Ін Юре», 2007. 696 с.

https://drive.google.com/file/d/1QeYCs7yZTZTZkJF_P3zC3HKK6MtWLn-y/view?usp=sharing

Цибульов П.М. Основи інтелектуальної власності / Навчальний посібник. К.: "Інститут інтелектуальної власності і права", 2003.172 с.

https://drive.google.com/file/d/1zJlreTBmezmr5sj92q4XftRs1INGo_48/view?usp=sharing

Ходаківський Є. І. Інтелектуальна власність: економіко-правові аспекти [текст] Підручник: 3-тє вид., перероб. та доп. / Є.І. Ходаківський, В.П. Якобчук, І.Л. Литвинчук. К.: «Центр учбової літератури», 2017. 504 с.

https://drive.google.com/file/d/1RrHLJ885_VnwPaJchfsti0d2RimfGgMZ/view?usp=sharing

Право інтелектуальної власності: Підручник. Вид. 2, змін. і доп. /О.П. Світличний. К.: НУБіП України, 2016. 355 с.

https://drive.google.com/file/d/1TGxqFJ_oiP0hOO_a7jhN5Z2WpRBWOsQO/view?usp=sharing

ВК. 13 Організація еколого-натуралістичної діяльності

Борейко В.Є., Пустовіт Н.А.Екологічна етика та гуманне ставлення до тварин і рослин. Методичний посібник для вчителів. К.: Київський еколого-культурний центр, Асоціація зоозахисних організацій України, 2011. 80 с.

https://drive.google.com/file/d/1ms0o7wlR5sojRf7GLe60pe5-R1smqQxr/view?usp=sharing

Шаповалова Т.Г. Валеологічне виховання старших підлітків у позашкільних навчальних закладах еколого-натуралістичного профілю / Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук. Київ. 2006. 20 с.

https://drive.google.com/file/d/1pDsGgJU9RmUTo0bf8y8N8fnO0gvUK67c/view?usp=sharing

Виховати почуття особистої відповідальності за стан довкілля / А. Козинець // Рідна школа №10(жовтень) 2010. С. 58-60

https://drive.google.com/file/d/1I4qQBexUYCabjv4v3WofwTRv1hn73c3h/view?usp=sharing

Енциклопедія лісового господарства Хмельниччини. Хмельницький: ТОВ «Поліграфіст-3», 2020. 248 с.

https://drive.google.com/file/d/1BhfuAsKFQkKlFtX6eWVV73DI7uNngmXd/view?usp=sharing

Концепція розвитку позашкільних навчальних закладів Еколого-натуралістичного напряму на період до 2020 року [Електронний ресурс].

https://drive.google.com/file/d/1gS2u-CQbeg9VH23tMB6KQ_Gfis5_3c11/view?usp=sharing

На допомогу педагогічним працівникам закладів позашкільної освіти еколого-натуралістичного напряму в 2019/2020 навчальному році [Електронний ресурс].

https://drive.google.com/file/d/1aScnV94U5X3dHCmTTFv-AqQlRvea7vJ_/view?usp=sharing

Еколого-натуралістична робота у школі: Навчально-методичний посібник /Уклад. Сорочинська О.А. Житомир: 2011. 123 с

https://drive.google.com/file/d/1cc3iARy1n0foQrnUsMhxqsdcQTOCRnVN/view?usp=sharing

Основи спостережень за станом довкілля : навчально методичний посібник / за заг. ред. к.б.н. С. М. Панченка, к.пед.н. Л. В. Тихенко. Суми: Університетська книга, 2013. 352 с.

https://drive.google.com/file/d/1uunZQxk3H3ZYF6JW1YBdf3exQFy2Jfrc/view?usp=sharing

Луцюк В.І. Агротехнологія: підручник для здобувачів професійної (професійно-технічної) освіти / В. І. Луцюк, О. Л. Шамралюк. Київ : Літера ЛТД, 2020. 256 с.

https://drive.google.com/file/d/1LvdsgcHQrtgpPVrsjfS3Xa9Gp6IoIGa8/view?usp=sharing

Пустовіт Г.П., Тихенко Л.В. Позашкільна освіта: дидактичні основи методів навчально-виховної роботи: Монографія. Суми: ВТД“Університетська книга”, 2008. Кн. 2. 272 с.

https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1noahdyoR8_16K7g3Ls82D_taFbamzIvc

ВК. 14 Геоінформаційні системи в екології

ГІС в екологічних дослідженнях та природоохоронній справі: навч. посіб. / Ю.М. Андрейчук, Т.С. Ямелинець. Львів: «Простір-М», 2015. 284 с.

https://drive.google.com/file/d/1aL60xZmjcWQUdIOv8bqHAceIvvHX4NOq/view?usp=sharing

Основи дистанційного зондування Землі: історія та практичне застосування: навч. посіб. / В.І. Лялько, С.М. Бабійчук, Т.Л. Кучма, О.В. Томченко, Л.Я. Юрків. К.: Інститут обдарованої дитини НАПН України, 2019. 316 с.

https://drive.google.com/file/d/117ToUfhF6EhxI9eUDxKncSuKNggU3eyE/view?usp=sharing

Геоінформаційні системи і бази даних: монографія. – Кн. 2 / В. І. Зацерковний, В. Г. Бурачек, О.О. Железняк, А.О. Терещенко. Ніжин: НДУ імені М. Гоголя, 2017. 237 с.

https://drive.google.com/file/d/1v87S1e9c6dgvAD_Ha_nrldsHtT0z_qCo/view?usp=sharing

 Геоінформаційні системи в науках про Землю: монографія /В.І. Зацерковний, І.В. Тішаєв, І.В. Віршило, В.К. Демидов. Ніжин: НДУ імені М. Гоголя, 2016. 510 с.

https://drive.google.com/file/d/1ELdcr9s_R7AquMFug5vSDOmGCsdMnWwu/view?usp=sharing

 Костріков С. В., Сегіда К. Ю. Географічні інформаційні системи: навчально-методичний посібник для аудиторної та самостійної роботи студентів за спеціальностями «Географія», «Економічна та соціальна географія». Харків, 2016. 82 с.

https://drive.google.com/file/d/18OM0hl3IfyFUS8nyLp5kvKxhx_Ld-2T2/view?usp=sharing

Геоінформаційні системи: навчальний посібник /Л.А. Павленко. Х.: Вид. ХНЕУ, 2013. 260 с.

https://drive.google.com/file/d/1NBkJZG6eBRl2v7lYEmnunDmRiac4eHWP/view?usp=sharing

 Геоінформаційні технології в екології: Навчальний посібник /Пітак І.В., Негадайлов А.А., Масікевич Ю.Г., Пляцук Л.Д., Шапорев В.П., Моісеєв В.Ф. Чернівці. 2012. 273 с.

https://drive.google.com/file/d/1WhUvbsuAHSX5wIUpWh09pdbNSD2mWEs_/view?usp=sharing

Інформаційно-комунікаційні технології у формуванні міського середовища [Текст] : монографія / під редакцієюВ. Т. Семенова; Харк. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О.М. Бекетова. Х.: ХНУМГ, 2014. 213 с.

https://drive.google.com/file/d/1q_eEaqicpCZs27Lg1knTI_UgQR9AhKfV/view?usp=sharing

Основні принципи геоінформаційних систем: навч. посібник/ В.Д. Шипулін; Харк. нац. акад. міськ. госп-ва. Х.: ХНАМГ, 2010. 313 с.

https://drive.google.com/file/d/1R4oJgLob6PL8vlaOryl_149rv-qg0KOc/view?usp=sharing

Інформаційна технологія системи управління фермерським господарством. Монографія.Гусєв Б.С., Горбатюк С.О., Савицька Я.А., Смолій В.В., Шелестовський В.Г. НУБіП України, 2018. 220 с.

https://drive.google.com/file/d/1uD-CuQDlMhv1YDdOd4fNXPRllec8iEQo/view?usp=sharing

ВК. 15 Екологічна стандартизація і сертифікація

Тарасова В.В., Малиновський А.С., Рибак М.Ф. Метрологія, стандартизація і сертифікація. Підручник / За заг. ред.В.В.Тарасової. К.: Центр навчальної літератури, 2006. 264 с.

http://www.kspu.edu/FileDownload.ashx/Tarasova.pdf?id=cf16947b-5c04-42ae-b29f-c3ac6ad40f3e

Петровська Мирослава.Стандартизація, метрологія і сертифікація довкілля: навчальний посібник/Мирослава Петровська.Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2010. 420 с.

https://geography.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2015/02/Petrov.pdf

Тарасова В.В., Малиновський А.С., Рибак М.Ф.Екологічна стандартизація і нормування антропогенного навантаження на природне середовище / заг. ред. професораВ.В.Тарасової: Навч. посібник. К.: Центр учбової літератури, 2007. 276 с.

https://www.studmed.ru/view/tarasova-vv-malinovskiy-as-ribak-mf-metrologya-standartizacya-sertifkacya_13a1b812dce.html

Ладиженський В.М. Конспект лекцій навчальної дисципліни «Екологічна стандартизація і сертифікація» (для студентів 5 курсу денної і заочної форм навчання освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліст, спеціальності 7.070801 (7.04010601) „Екологія та охорона навколишнього середовища”) / Ладиженський В.М., Телюра Н.О.; Харк. нац. акад. міськ. госпва. Х.: ХНАМГ, 2011. 23 с.

http://eprints.kname.edu.ua/21232/1/%D0%A1%D0%AE_%D0%BF%D0%B5%D1%87_%D0%B2%D0%B0%D1%80_2009_%D0%BF%D0%BE%D0%B730%D0%9B_%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D1%82_%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%86%D1%96%D0%B9_%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F111.pdf

Петровська Мирослава.Стандартизація і сертифікація довкілля : методичні рекомендації для самостійної роботи студентів / Мирослава Петровська. Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2012. 80 с.

https://geography.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2015/02/%d0%a1%d1%82%d0%b0%d0%bd%d0%b4%d0%b0%d1%80%d1%82%d0%b8%d0%b7%d0%b0%d1%86%d1%96%d1%8f-%d1%96-%d1%81%d0%b5%d1%80%d1%82%d0%b8%d1%84%d1%96%d0%ba%d0%b0%d1%86%d1%96%d1%8f.pdf

В.М. Лобойченко. Метрологія, стандартизація і сертифікація у сфері екологічної безпеки: Методичні вказівки з організації самостійної роботи слухачів, типові завдання. Харків: 2016

http://www.univer.nuczu.edu.ua/tmp_metod/3667/Vkazvki_z_SR.PDF

Малюк Л.П., Терешкін О.Г. Стандартизація, сертифікація і метрологія: Навч. посібник / Харк. держ. ун-т харчування та торгівлі. Харків: ХДУХТ, 2013. 159 с.

http://elib.hduht.edu.ua/bitstream/123456789/409/1/%D0%B5%D0%BA.%D0%BB%D0%BE%D0%BA.%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F%20%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B1%D0%BD%D0%B8%D0%BA.pdf

Нормування антропогенного навантаження на навколишнє середовище. Частина 1. Нормування інгредієнтного забруднення: навчальний посібник /Петрук В. Г., Васильківський І. В., Іщенко В. А., Петрук Р. В., Турчик П. М. Вінниця: ВНТУ, 2016. 252 с.

http://ishchenkov.vk.vntu.edu.ua/file/f7566fc6bf39f012b6569cb72a734434.PDF

Нормування антропогенного навантаження на навколишнє середовище : підручник для студентів вищих навчальних закладів / [Н. В. Максименко, О. Г. Владимирова, А. Ю. Шевченко, Е. О. Кочанов]. 3-тє вид., доп. і перероб. Х.: ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2016. 264 с.

https://karazinbook.com/sites/default/files/fragments/maksimenko.pdf

Берзіна С.В., Капотя Д.Ю., Бузан Г.С. Екологічна сертифікація та маркування. Методичний довідник. К.: вид-во Інститут екологічного управління та збалансованого природокористування, 2017. 114 с.

https://mepr.gov.ua/files/docs/Ekolohichne_markuvannya/ecolabel_book.pdf

Салухіна Н. Г., Язвінська О. М. Стандартизація та сертифікація товарів і послуг: Підручник. К.: Центр учбової літератури, 2010. 336 с.

http://biopro.ucoz.ua/_ld/0/19____.pdf

ВК. 16 Охорона праці в галузі та цивільний захист

Соціальна та екологічна безпека діяльності: охорона праці, цивільний захист. Методичні вказівки для самостійної роботи студентів освітньо-професійного рівня магістр (денної та заочної форм навчання) / уклад.: Г.Ю. Кравченко, Н.Є. Мовмига, Н.С. Євтушенко. – Харків : НТУ «ХПІ», 2017. 80 с.

https://drive.google.com/file/d/1784yQS-cwlRsk3nipKwbzgPBjHGxhaCS/view?usp=sharing

Практикум з дисциплін «Основи охорони праці», «Охорона праці в галузі»: Навчальний посібник / В.В. Іванишин, М.П. Супрович, К.В. Замойська, А.М. Марущак, М.А. Тиш, І.І. Шевчук, О.Ю. Романишин, Н.М. Цивенкова. Кам’янець-Подільський: ТОВ «Друк-Сервіс», 2016. 304 с.

https://drive.google.com/file/d/12TdYjjtKcDVOEvviZ-CzTFYDe4Uo7sQw/view?usp=sharing

Охорона праці в галузі: навчальний посібник /П.С. Атаманчук, В.В. Мендерецький, О.П. Панчук, Р.М. Білий.К.: «Центр учбової літератури», 2017. 322 с.

https://drive.google.com/file/d/1X8R8ySM9-Z40n3PCzF05q9BN72VZS-cH/view?usp=sharing

Цивільний захист. Курс лекцій: Навчальний посібник для студентів вищих педагогічних навчальних закладів всіх спеціальностей за освітньо-кваліфікаційним рівнем "магістр"/ А.І. Ткачук, О.В. Пуляк. – Перевидання, доповнене та перероблене. – Кропивницький: ПП "Центр оперативної поліграфії "Авангард", 2017. 144 с.

https://drive.google.com/file/d/1m9HNViltJp3yNTid9BF1kPvPC6XLOMmM/view?usp=sharing

Цивільний захист і охорона праці в галузі : навч. посіб. /С. О. Ковжога, С. А. Тузіков, Є. В. Карманний, А. П. Зенін. Х.: Нац. ун-т «Юрид. акад. України імені Ярослава Мудрого», 2012. 192 с.

https://drive.google.com/file/d/1ctyn-eT9VSFP5NfD1yfHoGCqT2FAxzzb/view?usp=sharing

Горденко С. І. Охорона праці в галузі. Цивільний захист: навч. метод. посіб. / С. І. Горденко. Переяслав-Хмельницький (Київ. обл.): Домбровська Я. М., 2016. 145 с.

https://drive.google.com/file/d/1ieJKQmimIWLII-3_NxiUZHC3XSqgJxWD/view?usp=sharing

Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни «Охорона праці в галузі та цивільний захист» (для студентів 6 курсу денної форми навчання навчання галузі знань 19 – Архітектура і будівництво, спеціальності 191 – Архітектура та містобудування, освітні програми «Архітектура будівель іспоруд», «Містобудування», «Дизайн архітектурного середовища») /В. Е. Абракітов; Харків. нац. ун-т. міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова. Харків: ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2017. 17 с.

https://drive.google.com/file/d/1SjqeWz5ApLz1GaKc9-mP71arcQbRKL6r/view?usp=sharing

Гасило Ю. А. Охорона праці в галузі та цивільний захист: навчальний посібник/ Ю. А. Гасило, О. А. Крюковська. К. О. Левчук, Р. Я. Романюк. - Кам’янське: ДДТУ, 2017. 369 с.

https://drive.google.com/file/d/1wUmSaNoeTo-UMHTxnqWRRcuzi3RfWXAV/view?usp=sharingШудренко І. В.Основи охорони праці : навч. посіб. / І. В. Шудренко. – Житомир : Видавець, О. О. Євенок, 2016. 214 с.

https://drive.google.com/file/d/1KUW1m-UAHZce18m56BntpDqJR4fRWRR7/view?usp=sharing

Д.Г. Казначеєв.Конспект лекцій з дисципліни «Основи охорони праці, охорона праці в галузі».

https://drive.google.com/file/d/1d88pDaWlQidpJLY1CqcTFx1ep5qX3R_i/view?usp=sharing

Нові надходження

https://drive.google.com/file/d/1wpdRllMjGsNC2xjOK85BIORslf-rdUhu/view?usp=sharing

Студенту

Психологія       Управління та адміністрування       Екологія
Графік освітнього процесу
Силабуси
Електронна бібліотека (обов’язковий компонент загальної підготовки, обов’язковий компонент професійної підготовки)
Електронна бібліотека (вибірковий компонент професійної підготовки)
Гранти, стажування, конференції
Наукові гуртки
Моніторинг
Стейкхолдери

Конференції

Акредитація

Програма виїзду експертної групи, 3-ій день
https://drive.google.com/open?id=1GPqY07hxZJJoZNj2MjKs9UX0VvIqv4U0

Програма виїзду експертної групи, 2-ий день
https://drive.google.com/open?id=1ky2yE6RkoLjchTJRxWYB_jbdoAyp8Xjt

Програма виїзду експертної групи під час проведення акредитаційної експертизи освітньої програми 10 «Природничі науки» (ID  у ЄДЕБО 34669) спеціальності 101 «Екологія», 1-ий день


Програма візиту
https://drive.google.com/open?id=168xBE1rv4a7ox4r9MvBjWmpES1Qawtc6

Запит
https://drive.google.com/open?id=17Bjxt2iJSAU7Z8cxyvSivtK1m54Vx0P3

Відомості про самооцінювання
https://drive.google.com/open?id=1VAYKxiQ_s4qhdqJAftT3GGasCfhyFrZL 

Освітня програма спеціальності 101 "Екологія"
 
Професійна активність викладачів, які забезпечують навчальний процес освітньої програми "Природничі науки" за спеціальністю 101 "Екологія" для другого (магістерського) рівня вищої освіти
https://drive.google.com/open?id=1KICPFGDuApF1LOd-R1f1gDgEIqOZhZq3
 
Повідомлення від НАЗЯВО https://drive.google.com/open?id=1cUlElckVByJryq9sYIOe_--XNE4VHbBs
 
Наказ про призначення експертної групи
https://drive.google.com/open?id=1oGF1hhBKlLsB5Jl1lWvMa_d-Aj0iwJ_1
 
 
 
Послуги з акредитації освітніх програм
https://drive.google.com/open?id=1qMHTna5E1xMR0cr0aNn29VjOBDUs-BNA
 
Наказ МОНУ Стандарт Екологія Магістр
https://drive.google.com/open?id=1L4AjwgKsnh397pG6PIKthIF5w3YdUs3J
 

Матеріали МІжнародної науково-практичної конференції "VIN SMART ECO" (16-18 травня 2019 р.)

http://academia.vinnica.ua/images/2019/15_05_2019/zbirnuk.pdf

 

Збірник наукових статей "Еколого-збалансований розвиток суспільства: стан, проблеми, перспективи"

https://drive.google.com/open?id=1quoqJKSjFfUFeU66KFgZL0ek-hS75ndB

Співпраця з стейкхолдерами

Договори про проходження асистентської практики
КЗВО "Вінницький гуманітарно-педагогічний коледж"
https://drive.google.com/open?id=1nXZJXpGWnbLc9dSwmUOBGTb3wh8_mhUO
https://drive.google.com/open?id=1QkkpLjoQf7SsMAwfisi8pwaryrdrhr9j
https://drive.google.com/open?id=151L4XwCbHuIP1VaX9nmwqzeHKG-2QHwA

Договори про проходження магістерської практики

Головне управління Держпродспоживслужби у Вінницькій області
https://drive.google.com/open?id=1wxcgZDCPVjD_4Bu1EJ3Us_CM2QXLGUGN

Вінницький обласний центр з гідрометеорології
https://drive.google.com/open?id=1fdPr7wLU5htp7tTMLDbp6v9SkigHWLmf

Державна екологічна інспекція у Вінницькій області
https://drive.google.com/open?id=1iJeNETrXYrgDmS-4Ih9d-iAUWMFOM1U0

Вінницька філія державної установи "Інститут охорони грунтів України"
https://drive.google.com/open?id=1miCiploNoG5ENbq7nn_lSwMWdTx0mkSk


Басейнове управління водних ресурсів річки Південний Буг
https://drive.google.com/open?id=13CFTZLn3KQBypXy57m8vFw0xQ07j_kc-

Національний природний парк "Кармелюкове Поділля"
https://drive.google.com/open?id=1QR1OdyfSeHt8Xh83k4xpo3txbFT5x19u

Комунальне унітарне підприемство "ЕКОВІН"
https://drive.google.com/open?id=1ADWELufg4lTL1nZZsYCN6q2ew_wWkcxK
https://drive.google.com/open?id=1KATUCZ-nzZZHqduVTs1HasP_IgzRlx6s

Вінницьке обласне управління лісового та мисливського господарства
https://drive.google.com/open?id=1ZXxsWa2-FAp32tGPAzhdhkFsDbrmJxqC

Заклад "Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 16 Вінницької міської ради"
https://drive.google.com/open?id=1QtuVB_6cVGv9paLQ7nr6F1IkgcIjyx7a


Договори про співробітництво

Головне управління Держпродспоживслужби у Вінницькій області
https://drive.google.com/open?id=194m_idq7YJ9dpIMnMCoTUMdyn0yxqpei

Державна установа "Вінницький обласний лабораторний центр Держсанепідемслужби України"
https://drive.google.com/open?id=1bzh0TQ5jdMeK-SZJVCkpS84DGh81OUup

Вінницький обласний центр гідрометеорології
https://drive.google.com/open?id=1SXCAaoz7LmpqZJIR-SOLgso7eALovQlY

Національний природний парк "Кармелюкове Поділля" Міністерства екології та природних ресурсів України
https://drive.google.com/open?id=103J2QJvxfB5S-aRguwDxOhVvNP8pTg9g

ПАТ "Вінницяобленерго"
https://drive.google.com/open?id=1zV_kOYskJ3SzMeP3Dc9_JL15bPZ6wfLL

Вінницьке обласне управління лісового та мисливського господарства
https://drive.google.com/open?id=10ywJag2qnim_ZsIplhjRMyHhi57AcadV

Департамент екології та природних ресурсів Віницькоїх облдержадміністрації
https://drive.google.com/open?id=1D5vCiYFG2U40TIfyPBQN6cW-HkABuz3X

Комунальне унітарне підприемство "ЕКОВІН"
https://drive.google.com/open?id=13v8KbLepuHjs8QvpyQxTiYQ_uwWdWNNX

Державна екологічна інспекція у Вінницькій області
https://drive.google.com/open?id=15bP29UB6nE-pT3J6_4i3bdetjuOpW-W8

ДА "Авіаагро"  ПАТ "Вінницягазбудсервіз"
https://drive.google.com/open?id=1p8ggIbNlbdYuDmHF-nN4to2imp4Fsxip

ТОВ "Підприємство "Авіс"
https://drive.google.com/open?id=1eBTbjIz_506jM76CtvJhtU7FzjC9NfRz

Вінницьке регіональне управління водних ресурсів Південно-Бузького басейнового управління  водних ресурсів
https://drive.google.com/open?id=1bdiX1SwFmoCnejVLGCTsgFY_JJRHg30J

Установа освіти "Мозирський державний педагогічний університет імені І.П. Шамякіна" (Республіка Білорусь)
https://drive.google.com/open?id=15Wz4kTnf7rkfODE-htXZdNJMVuxAtvY2
https://drive.google.com/open?id=1SWPPazocVjzlP_tJdxprejt7VhfA4BXA

Вінницька філія державної установи "Інститут охорони грунтів України"
https://drive.google.com/open?id=12LHtEWGAEVeHd4cPzLic-bIYtQPcnwhz

Басейнове управління водних ресурсів річки Південний Буг
https://drive.google.com/open?id=1MPyqCSnSYfDTZlFXGAEygoTqWAMVXCDA

Заклад "Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 20 Вінницької міської ради"
https://drive.google.com/open?id=1SgiOFmURtJhEulDbOsDBCX4A_w6ZYYxi

НВК: Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів - гімназія № 6 Вінницької міської ради
https://drive.google.com/open?id=11OtVHHj4-9iRf_heupn84Cg5EM1-x9NP

Навчально-виховний комплекс "Школа АІСТ": Центр розвитку дитини - загальноосвітня школа І-ІІІ ст.
https://drive.google.com/open?id=1CkuUPkW2pY_JeRobfYiP5i5bYEHPy6nc

Заклад "Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 10 Вінницької міської ради"
https://drive.google.com/open?id=1-5GvAawDxSHPGyAJUUWo-CHN5TZ4sJl0

Заклад "Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 13 ім. М. Коцюбинського Вінницької міської ради"
https://drive.google.com/open?id=1-t0iZOyvO2sF_FzblA8ZRQERNpSAOH8K

Заклад "Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 12 Вінницької міської ради"
https://drive.google.com/open?id=1ikqBjGXXNDSb0f5JY9KKcUQFZiyEcj1a

Заклад "Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 16 Вінницької міської ради"
https://drive.google.com/open?id=17MqM7RW98ofClsgvBUFZgyCax23ggXlX